Sida:Tal om Läckerheter-1.djvu/13

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
3
¤ ) ° ( ¤

under hans förestånderskap[1]. Men min åtgärd må uttydas ehuru som hälst, så tror jag mig åtminstone nu göra Academien en god tjenst, genom det jag öfverlåter denna betydeliga plats åt en så värdig Efterträdare, som nyss bliivit utkorad, hvilken genom sina mogna insigter och drift kan ärsättja hvad som hos mig kan hafva fattats.

Jag har nu at fägna Kongl. Academien med den underrättelse, at Dess Räkenskaper äro behörigen öfversedde, och invärtes hushållnin­gen på god och redig fot befunnen; äfvensom jag ock lär upvisa det Stycke af Dess Hand­lingar, som på det nu förflutne fjerdedels-året blifvit tryckt.

I sen, Nådige Herrar! Mine Herrar! vid första ögnakastet, at Titelen är blefven ändrad, och at Academien härmed begynner en ny kädja af sina Handlingar, likasom Hon börjar ett nytt Tidskifte af år, sedan ett lång­varigt 40 åra Tidehvarf lyckeligen lupit til än­da. I sen dock ingen ändring i dessa Hand­lingars väsendteliga delar, hvilka varit de rätta trappesteg, hvarpå Academien upklifvit til det anseende Hon af hela den lärda Verlden njuter, och de medel, hvarigenom Hon vun­nit vår Svenska Allmänhets kärlek och hög­aktning. Men den lilla ändring, som skedt, har egenteligen syftat på någon beqvämlighet för Förläggaren, som trodt afsättningen skulle blifva mindre qvick i den mån Bandens

tal
A 2

  1. L. Holbergs Trende Epistle om hans Liv og Levnet, pag. 117.