Sida:Tal om Läckerheter-1.djvu/170

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
160
¤ ) ° ( ¤

nu förtiga flera sådane öfverdrifna omdömen (*).[1] Bromelia Karatas L. kommer ej i någon

jäm-

    samt at den botar en äcklig mage: l. c. p. 88. Benzoni hade i en sjukdom fått afsmak för all ting utom Ananas, och den samma återgaf honom appetiten: Chauveton l. c. p. 337.

  1. (*) Det lärer förmodeligen roa mången, at få se en hop af dessa omdömen och loford anföras, hälst som läckerhetens beskaffenhet igenom några kan uplysas. Det är icke nog, at Gumilla l. c. T. 3. p. 195. jämte många flera berömmer denna frukt för en ganska ljuflig smak. A. O. Oexmelin utgifver den ock för en af de läckraste frukter i hela America: Hist. des Avanturiers dans les Ind. T. 1. p. 76. och Nieuhoff för en af de läckraste i båda Indierna: l. c. Barlaeus berättar, huru Holländarne i Brasilien föredrogo Ananas för alla andra där varande frukter: l. c. Laval förklarar den för den bästa på Martinique: l. c. och Leiste tror, at på Antilliska öarne ingen frukt är, som i smak kommer up emot denna: l. c. p. 382. Froger säger, at den med skäl kan passera för den bästa frukt i hela America: l. c. p. 79. också håller De Lery den samma för den förträffeligaste i den verldsdelen: l. c. p. 200. Den förtjenar, skrifver A. Ulloa, främsta rummet ibland de inhemska frukter i America: l. c. p. 65. och Barrere påstår, at den utan gensägelse är både den vackraste och läckraste Americanska frukten: l. c. p. 12. Yttermera förklarar Barbot Ananas för den bästa frukten i Gvinea: l. c. p. 199. och i Rec. d. voy. de la Comp. d. Ind. de Holl. T. 1. p. 383. säges den vara den förnämsta i Batavia; hvilket M. Wallenberg medgifver, då han på sitt lekande vis skrifver, at Ananas är den ljufligaste föda på Java, smakar som Vällusten, har ock samma påfölgder, ty den skadar hälsan: Ost.-Ind. Resa p. 111. E. Terry lägger ännu til, at den är den aldrabästa frukten i Indien: Scheeps-togt na Oost-Ind. p. 20. och för sådan säger Richard at den ock där anses: l. c. p. 60. instämmandes Kircherus i det