Sida:Tal om Läckerheter-1.djvu/211

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
201
¤ ) ° ( ¤

til oss hämte under namn af Apelsin (Citrus

ran-
N 5

    är också där mycket god, och plägar ätas om vintern i stället för Smultron: l. c. p. 177. Men både desse och tvifvelsutan flera andra sorter vinna i Barbariet en större grad af godhet, såsom D’Avity l. c. och Cassini l. c. anmärkt, så at man i Spanien och Portugal gerna tillåter Pomeranser föras til sig ifrån Tanger, för deras synnerliga förträdes skull, hvilka så föllo F. Carter i smaken, at han tyckte dem med rätta kunna hållas för de skönaste i verlden: l. c. p. 102. Annars pläga ock de Malthesiske föredragas för de öfriga Europeiska. De äro bättre där på öen än i Portugal: C. D. S. M. l. c. p. 192. De söta därstädes öfverträffa vida de Portugisiska: de Mirone l. c. T. 4. p. 91. ff. Brydone fann dem öfver hufvud bättre än alla han känt både i Spanien och Portugal af enahanda sorter: l. c. T. 1. p. 259. Han tyckte dem likväl ha för stark sötma, utom en röd sort, med helt blodröd saft, hvilken sades vara ympad på Granat-äples stam, och igenom en ljuflig syrlighet förtjente, efter hans tycke, vida förträde för de andra, och at just räknas för den skönaste Pomerans-sort i verlden, hvarföre han ock hade svårt för at få til köps några kistor deraf åt sina vänner i Neapel, emedan man mäst plägar använda den til presenter på åtskillige orter i Europa: l. c. p. 262. Ofelbart är det denna ypperliga sort som förnämligast odlas i den trägård Prinsessorna i Frankrike hafva skaffat sig där på Maltha, hvarifrån de hvarje vecka i mognads tiden få til sig skickad en kista Pomeranser, de bästa som finnas vid Medelhafvet: se Reise nach Maltha i Ebelings Neue Saml. von Reisebeschr. T. 5. p. 36. b. Beträffande Pomeranserna i America, som förmodeligen blifvit fordom dit flyttade ifrån Spanien, så ser jag dem på Antillerna berömmas för öfvermåttan delicata, särdeles de söta, hvilka somlige finna smakeligare än Apelsiner: De Rochefort l. c. p. 63. De Layfield fick i Portorico tyckte han vara de delicataste i verlden: Purchas Pilgrims T. 4. p. 1173. och Fru Kindersley säger om dem hon träffade i