Sida:Tal om Läckerheter-1.djvu/282

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
272
¤ ) ° ( ¤

något mer om detta Tal; det är ock onödigt, emedan hvar och en, som det hört el­ler får läsa, sjelfmant lärer finna, hvad ar­bete det Eder kostat, på et aldeles obanadt fält, samt huru nöjsamt, ja! äfven nyttigt det är, at veta, hvad allahanda Folkslag hälst nyttja til sin föda och anse för kräseligt. Det intygar om Skaparens gifmildhet på alt, som icke allenast tjänar til människors behof, utan ock kan förnöja deras smak. Det visar, huru mycket äfven hos oss finnes, som vi förakte, men som bekom­mer och smakar andra folkslag väl, och vi följakteligen äfven, åtminstone i nödfall, kun­de nyttja.

Det förträffeliga Tal, som K. Academiens förste Præses uti förra Perioden höll, lade första grunden til K. Acadmiens anseende; det första uti andra Perioden tyc­kes förebåda ytterligare tilväxt.

Kongl. Academien kan, för denna och andra trofasta tjenster, aldrig nog tacka Eder.

Rät-