Sida:Tal om Läckerheter-1.djvu/52

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
42
¤ ) ° ( ¤

tro honom om at vara; men största hopen,

som

    ingalunda kunnat mena Sverige dermed, äfvensom jag ock tiltror mig at försäkra, det han ej heller haft någon anledning at syfta på Danmark. Vi finne ju intet Bränvin vara brukadt på det bröllop, en Krogenos kring år 1500 gjorde åt sin dotter, då vi i Danske Magazin 4. bind p. 318. 319. läse om den yppighet dervid varit; ej heller förmärke vi sådant uti det Förslag, som därsammastädes p. 315. blifvit infördt, på omkostnaden til ett annat bröllop vid år 1550. Det är först år 1598, som jag ser den drycken hafva där blifvit nyttjad, och det på ett Convent-gille i Everdrup på Seeland, då 3 potter eller bouteiller deraf åtgingo: En för stor mängd såsom medicine, särdeles som få eller inga af gästerna lära ditkommit sjuka, men ock icke öfverflödig såsom glättighets-dryck, när dessutom 5 tunnor Öl utdruckos, hvartil måtte fordrats en tämelig hop munnar. Eutropius Philadelphus eller E. Pontoppidan, som detta berättar i dess Oeconomische Balance &c. p. 140. påstår jämväl, at denna dryck då föga ännu var upkommen i Danmark, samt at den ej heller kom där i något allmänt bruk, förrän midt i förra seclet, och det genom det främmande krigsfolket, i synnerhet de Pålska hjelptropparne 1659. Åtminstone skönjes tydeligen af K. CHRISTIAN d. IV:s Skepps-Articlar för den Danska Flottan år 1611, at då intet bränvin där blifvit bestådt, ej en gång såsom medicine, ty dertil nyttjades varmt Öl: se Danske Magaz. 1. b. p. 213. Här i Sverige skall väl bränvin blifvit brukadt vid Kongl. Hofvet år 1608 ibland andra starka drycker, at dermed undfägna en ankommen Rysk Gesandt, hvilket då skall haft en oförmodad påfölgd: se A. Olearii Oriental. Reise p. 124. men intet sådant fanns 1611 på Märta Bielkes bröllop med Gabr. Oxenstierna, icke heller, hvad ännu mer är, 29 år derefter, på Ture Oxenstiernas och Sigrid Oxenstiernas bröllop 1640, båda rätt högtideliga och ganska kostsamma, hvilket jag ser af de utförliga Upsatserna, jag har i handskrift, på hvad