Sida:Then Frantzöske-Kocken-1664.djvu/11

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

nödige äro och behöfwes/ Aff then Orsaak/ fördenskul beweckt worden/ hafwer iagh allom Liebhafwande til Tiänst gagn och nytto/ denna Tractat på thet Swenska Språket öfwersättia och aff trycket uthgåå låta. Men som iagh then samma under intet berömligare Nampn än thet höglofliga Swenska Fruentimret hafwer publicera boort eller kunnat/ hwilket i thess fremmande Landskaper/ then reputationen ock Namnet wunnit hafwer/ at ibland andra Låffliga öffninger/ thet sigh i synnerheet/ om sitt Huusshåld ock Kiök wijnläggie / thess Tractementer, som äro för the bäste uthropade/ ock som intet annat Fruentimber törss disputera prijsen bär ther om dageligen witne. Ty lefwer iagh i then wissa tilförsicht och förhoppningh thet han wäl uptagas/ såsom iagh

migh
a iij