Sida:Then Frantzöske-Kocken-1664.djvu/10

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

uthlofwer medh många Färgor at uthsmyckia: Emedan ju alla thet tilstå måste ock bejaka / henne itt Huusshåld så angelegen wara/ thet hon uthan eens stoore skade ingelunde umbäras kan. Ock ehuru hwart och ett Landskap sitt särdeles sätt ock wijss häruthinnan föllier/ sigh i gemeen rättandes effter den Wäxt ock the Örter som Jordemånen upbringer/ kan man doch skiönia at the i månge stycken öfwer eens komma/ hwilket iagh aff lång Förfarenheet på åthskillige Orter/ i synnerheet här i Swerige/ hwarest iagh nu några åhr bortåth hafwer wistas/ ock wijdh RijkzRådetz Her Gustaff Soop's, Excellenties Hoff i Kiöket upwachtat hafwer/ befunnit/ thet man ock här/ så wäl som i Franckrijke ock annorstädes ingen brist hafwer aff the Örter som til Kiöket

dige