Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/117

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 109 —

kunskaper, men hvarigenom flera uplysningar likväl vunnos, och en allmän önskan väktes för detta verks fullbordan. Trenne hinder borde i synnerhet undanrödjas: Kronans deltagande i arbetet; Canalens påstådda, onyttiga, bredd; och några städers uteslutande rättighet att idka segelfart på Wenern. Alla dessa voro af betydenhet, och förtjena att särskildt betracktas.

Genom en olycklig erfarenhet har det blifvit ådagalagt, att omkostnaden vid de arbeten som företagas för Kronans räkning, nästan alltid, vida öfverstiger den som behöfves under enskildtas tillsyn, om ock dessa arbeten icke fullbordas med den långsamhet som ej sällan utmärker dem. Man behöfver icke hämta bevisen längre än ifrån sjelfva Canalfarten. Kanske gifves det få människor som kunna öfvervinna tillfällets retelser, då den egna fördelen är så tydelig, och förlusten, delad emellan de fläste i staten, blir så omärkelig på hvarje enskildt; och så vida detta upförande kunde tåla någon ursägt, skulle det säkert