Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/30

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 22 —

betydenhet för Holland, som nu gjort sig till mästare af nästan all den rörelse hvilken förut varit delad emellan hansestäderne. Svenska rådet inskränkte icke eller sin omsorg till Lilla Edets slussverk; befallning utfärdades till Nils Jonsson, fogde på Dahl, samt till Landtmätaren Olof Träsk, att vid Trollhättan utsyna huru farten från Brätte, eller gamla Wenersborg, måtte genom grafvar ledas där förbi till Lilla Edet; utom detta skulle Träsk äfven efterse belägenheten emellan Mariestad och Wettern[1].

Vi känna icke huru denna förrättning aflupit; förmodeligen hafva svårigheterne blifvit ansedde så stora att man ej trott dem kunna öfvervinnas, och sedan Christina sjelf tillträtt regeringen voro rikets inkomster alltför otillräcklige för så kostbara företag. Att man likväl under hennes tid med alfvara tänkt på denna genomfart bevisar ett förslag till en annan väg, som sedan fått namn af Krusens väg,

  1. Instructionen finnes införd i Öfver-Intendenten Baron Hårlemans dagbok.