Sida:Trollhatte canalfartens historia.djvu/91

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
— 83 —

man steg nu icke högre än til 25050 Daler årligen. Men emedan endast 2666 Dal. 2113 st. blefvo nu anslagne til ärestoden, och slussverket således fick behålla 22383 Dal. 1023 st., voro arbetsmedlen likväl förökade, ehuru nåstan fjerdedelen åtgick til ordinära aflöningar.

Man började sluteligen tro att fondens litenhet var ordsaken till arbetets långsamhet; ett verksamt steg togs äfven att afhjelpa denna förseelse, och 1769 anslogs 100000 Dal. årligen till slussverkets fullbordande. Dessa penningar skulle betalas af Bankens inflytande intressen på privata lån, och emedan byggnaden nu skulle fortsättas med ny drift, tillsattes en ny Direction. Imedlertid hade Hemliga Utskottet redan gifvit befallning om nya undersökningar, angående de trenne vägar som varit föreslagne imellan Wenern och Östersjön; nämligen åt Mälarn, åt Hjelmarn och åt Norrköping.

Läsaren torde fordra att man nu lämnar honom en underrättelse om