Sida:Tryckfrihetsförordning 1766.djvu/9

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


§. 11. Alla Rilsdags Relationer ifrån hwad ort och ställe the än blifwit för thetta utfärdade, måge också få tryckas af hvem som hälst sig thertill anmäler, dock at hwad deruti omförmäles, som under Operation eller Afhandling med och på främmande orter hemlighet kräfwer, ej må utlefwereras och allmänt giöras. The Riksdags Relationer åter, som framdeles komma at afgifwas, Wele Wi Nådig försorg therom hafwa, at the på lika sätt måge genom trycket utkomma, i så god tid, innan hwarje härefter infallande Riksdags början, at en och hwar må äga tilfälle, ej mindre at om tillståndet i Riket giöra sig i möjeligaste måtto underrättad, än at sedermera medelst nödige erindringar samt nyttige förslager och uppgifter kunna til Allmänt wäl thesto lättare bidraga: Hwarförutan the Memorialer och dictamina ad Protocollum, som til Riksens Ständer ingifwas, jemväl fritt måge tryckas af hvem thet hälst äskar. Äfwenledes tillåtes at trycka Deputationernes Betänkande med theras Protocoller och voteringar, på sätt som 7. §. förmår, dock ej förr än Betänkanden til Plena äro ingifne. Och som Regerings sättet fordrar, at alt blifwer lagligen afgjordt, och at alle Wåre trogne undersåtare må warda öfwertygade om theras Fullmägtiges redelige upförande vid Riksdagarne; Så lemnas frihet at trycka alla Ståndens Protocoll och Voteringar på förenämnde sätt, hwilket äfwen ware sagt om alt, hwad ifrån Secrete-Utskottet til Plena inkommer, jemväl ock Wåre egne til Riksens Ständer ingifne Nådige Propositioner, som ej innehålla något hwad hemligit wara bör.

§. 12. En sannfärdig Historia om framfarne Konungar och Regenter samt deras Ministrer, har både i äldre och senare tider hos the mästa folkslag varit högt aktad, såsom närmast ledande til wigtiga föremå,l at meddela the Regerande Herrar och Personer tänkwärdige efterdömen af wisliga och lofwärda bedrifter, men theremot högstnödiga warningar emot förhastade, obetänkte, illfundige eller ock grymme och neslige rådslag och gärningar, såsom ock at the lydande kunna af förriga Regements händelser, the dem tilständige skyldigheter, fri- och rättigheter samt Allmän och enskildt säkerhet thesto bättre efterkomma, känna, förstå, wårda och förswara. Nu på thet uti sådana Historiske arbeten ej något saknas måtte, som til theras fullständighet tjena kan, wele Wi jemväl i anseende til them utsträcka friheten i pennor och Tryck så långt, at alla the synnerliga dels hemlige, dels mer bekante händelser eller bekante Anecdoter, hwilka under framfarne Regeringar, så här i Riket som annorstädes sig tilldragit, måge tillika med Politiska Reflectioner öfwer desamma få allmänna göras.

§. 13. I öfrigit wele Wi i Nåder härmed än ytterligare förklara, at som thet blefwe för vidlyftigt at alla förefallande ämnen, mål och ärender så noga utsätta, är Wår Nådige wilje och Befallning, thet

samte-