Sida:Uplands nation 1800-1914.djvu/166

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

152

sidokapellen kring en gammal kyrka. Men i nationssalen återfinner man i allt väsentligt samma utseende genom alla tider. Med en oerhördt seglifvad konservatism vakas det öfver, att ingenting förändras i möblering och stil. Inspektors stoppade karmstol skall på millimetern be­finna sig på den sedvanliga golfplankan. Det är helge­rån att flytta ett porträtt från dess ursprungliga plats, o. s. v. Naturligtvis medföra olika tiders förändrade estetiska smak och rikare ekonomiska tillgångar åtskilliga förändringar, men bortser man från, hvad smak och pengar åstadkommit, så är den genomgående stilen för nationssalens inredning densamma. Den virkade allmo­geduken på pianot försvinner och ger plats åt en präktig filt. De lustigt målade rullgardinerna med sina slott och trädgårdar, sådana man ännu kan få se i gamla borgarhem, ersättas med andra af enhetligare utseende. De enkla träbritsarna kring salens väggar få så småningom en primitiv stoppning.

Del stora bordet i salens midt är en modern upp­finning. Under denna period hade kurator sin gifna plats på katedern, medan landsmännen sutto på britsarna kring salens sidor och på de för tillfället inflyttade hvitmålade träbänkarna. Den omtalade katedern förtjänar några ord. I äldre tider användes en s. k. enkel kateder, prydd med nationens vapen. Den omnämnes i 1855 års inventarieförteckning, men har redan då fått sin plats på vinden och ersatts af en s. k. dubbelkateder, särskildt afsedd för disputationerna, då præses och respondens hade sina platser däri. Med disputationsöfningarnas för­svinnande från nationen får äfven katedern draga sina färde, och man kan icke nog beklaga pietetslösheten hos en senare tid, som ansett sig kunna afyttra en sådan unik och intressant möbel.

Från nationssalen begifva vi oss ned på gården för att