Sida:Uplands nation 1800-1914.djvu/190

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

176

småtimmarna varande zwycker. Gifvetvis infunno sig understundom särskilda festanledningar också vid dessa fester. Sålunda aftäcktes i samband med mårtengåsfesten den 13 november 1876 biskop Anjous och rektor Rudolf Annerstedts porträtt. Till mårtengåsfesten knyter sig också minnet af åtskilliga hyllningar för inspektor Mesterton. Så t. ex. vid festen 1860, då en honorariepresent »såsom en gärd af nationens tacksamhet» öfverlämnas.

Utom dessa regelbundet återkommande större fester hade man också en mängd andra, hvadan man förstår, att den festliga cykeln af nationens kalenderår var rikt tillgodosedd. Redan under denna tid börja kafferep och danstillställningar anordnas på nationen. Landskapssexorna voro redan nu nästan obligatoriska och höllos vanligen i de små hemtrefliga rummen på Claes Löfs källare, nuvarande Fenix. Under Ivar Afzelius’ kuratel stod också ett rum ständigt abonneradt för upplänningar­nas räkning hos Norbergs, i hörnet af Drottning- och Trädgårdsgatorna, där landsmännen regelbundet samlades hvarje dag till sitt eftermiddagskaffe kl. 4. En fest af mera egendomlig karaktär hölls på nationssalen den 5 mars 1864 för en tjugotvåårig landsman, Anders Adolf Upling, hvilken som frivillig skulle deltaga i danska kriget. Man kan vara öfvertygad om, att det hölls många inspirerade tal den kvällen på Uplands nation. Det är en fråga, som här omedvetet sväfvar oss på läpparna: Hur kunde dåtidens studenter, fattiga som alla tiders, hur kunde de ha råd att deltaga i ett så rikt nöjeslif, som dessa år ha att uppvisa? Men frågan förstummas, när man kastar en blick i klubbjournalerna för dessa år. Ett enda exempel. Enligt kassaräkningen för den nyss nämn­da festen för Upling utgick priset för hvarje deltagare med 2 kronor, 5 öre. Sexan beräknas till 75 öre pr man, och ändå konsumerades 20 tum falubrännvin och 50