Sida:Uplands nation 1800-1914.djvu/234

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

220

professorska utöfvade gentmot nationens medlemmar, och få äro väl de studenter, hvilka under professor Tullbergs inspektorat tillhörde nationen, som icke kunna draga sig till minnes mer än en angenäm och gifvande alton i det gamla, magnifika hemmet i Svartbäcksgatan 12. Mellan professor Tullberg och landsmännen synas också banden af ömsesidig tillgifvenhet och förtroende ha knutits fastare för hvarje år, som gått, och den lilla episoden, som knyter sig till ett tal af förste kurator för recentiorerna på hösten 1905 — för öfrigt i och för sig en skarpt marke­rad afskuggning af sommarens betydelsefulla händelser var icke af den betydenhet, att den på minsta sätt låter sig taga till intäkt för en motsatt uppfattning angå­ende förhållandet mellan inspektor och landsmännen.

Betydelsen af den stora reparationen visade sig icke minst därigenom, att nationens medlemskurva hastigt begynte skjuta i höjden. Höstterminen 1901 räknade nationen endast 71 medlemmar. Höstterminen 1902 har siffran stigit till 82, påföljande höst till 95, och höstter­minen 1904 har nationen uppnått och öfverskridit sitt första hundratal medlemmar eller 102. På praktiska uppgifter var denna senare tidsperiod rik. Mycket kunde här förtjäna omnämnas, men det starkt begränsade ut­rymmet gör en koncentration nödvändig.

I samband med omläggningen af nationens ekono­miska förvaltning införes med afseende på räkenskaperna en förenklad bokföring, vid hvars tillkomst nationens he­dersledamot, rektor Floderus, var kuratorerna behjälplig. På omarbetningen af nationens stadgar var Birger Ekeberg sysselsatt och med ordnandet af biblioteket, sedan det efter reparationen uppflyttats i sitt nuvarande rum, nedlade C. M. Kjellberg ett godt arbete. Kjellberg var ock den, som på nationens uppdrag bringade reda i den stora och värdefulla disputationssamlingen, som strax därefter för