Sida:Uplands nation 1800-1914.djvu/41

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
27

Roslags nation mellan åren 1808—1815 sammanfaller sålunda med nationens hårdaste järnår. Det torde icke sakna sitt intresse alt rådfråga våra källor, hvilken roll Almquist till äfventyrs spelat inom Roslags nations lif. Kanske kunde också en undersökning häraf lämna ett, om också ringa, bidrag till kännedomen om den geniale diktarens relativt obekanta ungdomslif.[1]

Enligt hvad redan i Lewenhaupts Anteckningar om Uplands nation blifvit omnämndt, inskrefs Almquist i Roslags nation den 11 juli 1808. I nationens stora ännu bevarade medlemsmatrikel har han själf med vacker och prydlig handstil skrifvit in sitt namn den ofvannämnda dagen samt uppgifvit sig vara född i Stockholm den 28 november 1793 och antecknat sin fader som krigskom­missarie. Så långt Almquist själf. Af annan hand ha sedermera uppgifterna kompletterats med följande.

»Disp. pro Exercitio vårt. Examinatur et cum laude approbatur 1810. Senior vårterm. 1813. Filosofie ma­gister 1815. Engagerad vid Store Cancelliet. Regements­pastor». Härunder står, ytterligare af en annan hand, föl­jande nedskrift: »Utmärkt litteratör och författare i flera vetenskapsgrenar, men rymde misstänkt för och sannolikt skyldig till mordförsök mot en ryttmästare von Schewen, till America 1851». Hvem som nedskrifvit dessa sista upplysningar är oss okändt; icke heller är här platsen att diskutera deras riktighet, men helt visst ha de tillkom­mit under intryck af den allmänna opinion, som särskildt i pressen dömde Almquist skyldig till det honom pådiktade brottet.[2] Det gör emellertid ett vemodigt intryck att

  1. Ruben G:son Berg, Litteraturbilder, Stockholm 1912, sid. 31. »Troligen ingen af våra stora författare är omgifven af en så total biografisk natt under sina utvecklingsår som Almquist, hvarför äfven småting från detta skede ha betydelse.»
  2. Se härom Ernst Almquists bok, C. J. L. Almquist, Sthlm 1914.