Sida:Uplands nation 1800-1914.djvu/42

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

28

äfven här se skuggan af Almquists tragiska lifsöde falla öfver bladen i den bok, som täljer oss om hans första inträde i den akademiska ungdomens värld. På land­skapet den 8 oktober 1808 infördes Almquist för första gången i nationens krets. Jämte 15-åringen Almquist föreställdes vid detta tillfälle äfven de i nationens historia välbekanta bröderna Wijkman, samt en Montelius och en Ahlner. Den 19 november samma år genomgick C. J. L . Almquist jämte sju andra, jämnåriga och äldre landsmän juniorsexamen och blef som junior hälsad af nationens kurator. Den unge Love var tydligen icke hågad att sätta sitt ljus under skäppan, ty redan den 18 maj följande år, 1809, finna vi i landskapsprotokollet antecknadt, att han uppträdde som extra opponent, då »strödde theser, till landsmännens granskning utgifne, ventilerades».

I nations- och studentlifvet synes för öfrigt icke Alm­quist ha tagit någon verksammare del. Från andra källor veta vi ju, att han ocksa drog sig undan de mera lössläppta och ystra studentupptågen. Han gör i själfva verket intrycket af en vek och skygg natur, en tidigt mognad drömmare, som i kamratlifvet hufvudsakligen spelade iakttagarens och åskådarens roll. Man kan ju äfven af några hans samtida bref till morfadern Gjörwell få det intrycket, att Gjörwell nere i Stockholm ofta nog bättre kände till upsaliensiska förhållanden än dotterso­nen, den unge studenten, som dock lefde midt oppe i dem. Det gällde t. ex. en i bref af den 3 april och 12 juni afhandlad händelse angående något uppträde i Upsala, hvari den studerande ungdomen tagit del. Gjör­well är mycket intresserad och vill ha reda på saken, hvadan Love lofvar att »bjuda till att samla underrättelser därom hos alla bekanta, som i den vägen kunna skänka någon upplysning». Det tycks ha varit en ganska