Sida:Uppslagsbok för alla 1910.djvu/214

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


diskont', it., afdrag vid köp af ännu ej förfallna fordringsbevis, is. räntefria, t. ex. växlar. -era, köpa dyl. fordr.-bevis mot afdrag.

diskontinuitēt, lat., afbrott.

diskredīt, lat., bristande förtroende.

diskrēt, lat., grannlaga, förtegen. -ion, betänksamhet, grannlagenhet, takt.

diskurs', lat., samtal, afhandling. -īv, samtalsvis.

dis'kus, gr., rund kastskifva.

disku|ssion, lat., undersökn., meningsutbyte, dryftning. -tēra, undersöka, öfverlägga, dryfta.

diskvalificēra, lat., göra olämplig, oduglig.

diskvisition, lat., vetensk. undersökn., forskning.

dislokation, lat., truppers isärflyttning; ledvrickning.

dispach|e (-pasch'), fr., beräkning af sjöskada, -ör, person, s. upprättar d.

disparāt, lat., frånskild, olika, oförenlig.

dispens (-pangs'), fr., frikallelse från någon skyldighet. -ation, frikallelse; utdeln. af läkemedel enligt föreskrift. -atōrium, farmakopé.

dispersion, lat., fys., spridning, sönderdelning af det hvita ljuset i dess olika beståndsdelar. Jfr spektrum.

disponent', lat., förvaltare för ett bolag.

dispon|ēra, lat., anordna, förfoga. -ērad, hågad, böjd. -ībel, ställd till förfogande. -ibilitēt, egensk. att kunna disponeras (om vissa tjänstemän, s. för öfrigt äro fritagna från tjänstgöring).

disposition, lat., förfogande, sinnesstämning.

disproportion, lat., missförhållande.

disput|abel, lat., som kan bestridas. -ation, lat., lärd strid för vinnande af akad. värdighet. -ēra, lat., tvista, ventilera en afhandling.

dispyt, fr., meningsutbyte.

Disraeli (-reīli), se Beaconsfield.

diss, tonk., kors (#) för d.

dissek|ēra, lat., för vetenskapliga ändamål sönderdela djur- o. mskokropp. -tion, sönderskära, l. sönderdeln. af en djur- l. mskokropp. -tor, en som förrättar dissektion.

dissension, lat., olikhet i mening.

dissen'ters, eng., i England protestanter, s. ej tillhöra d. anglikanska kyrkan: presbyter, metodister, kväkare m. fl.

dissertation, lat., lärd afhandling.

dissiden'ter, lat., afvikande i afseende på trosbekännelse; i Polen: icke-katoliker.

dissimul|ation, lat., förställning. -era, dölja, låtsa.

dissipēra, lat., förslösa.

diss moll, tonk., tonart med sex #.

dissociēra, lat., söndra, skilja.

dissolūt, lat., upplöst, utsvarvande. -ion, upplösning.

dissol'ving views (-vjûs), eng., dimbilder, gm en laterna magica framställda bilder, som kastade på ett tunnt flor småningom försvinna o. ersättas af nya.

dissonans', lat., missljud.

distans', fr., afstånd. -mätare, instrum. till mätn. af afstånd utan användning af längdmått. -ridt, sport, ridning ett långt stycke på kort tid.

dis'tikon, gr., dubbelvers, is. verspar af hexameter o. pentameter.

Distingen, marknad i Uppsala i februari.

distingēr|a, lat., åtskilja, utmärka. -ad, bestämd, förnäm.

distinkt', lat., tydlig. -ion, skillnad, utmärkelse.

distorsion, lat., ledvrickning, hvarvid ledgångens benytor drifvas i sär, utan att aflägsnas fr. haa. Jfr luxation.

distrahēra, lat., förströ, draga tankarna från något.

distrait (-trä), fr., tankspridd.

distraktion, fr., tankspriddhet.

distribu|ēra, lat., fördela. -tion, fördelning, spridning. -tīv, fördelande.

distrikt', med.-lat., område.

Ditmarsken, västl. del. af Holstein vid Elbe o. Nordsjön.

di'to, ditt'o; it., dylik, af sma slag.

dityramb', gr., högstämdt lofkväde.

Dīu, port. ö vid s. kusten af halfön Kattivar i Ostindien. Hst. D. 13,260 inv. Befäst.