Sida:Uppslagsbok för alla 1910.djvu/214

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


diskont', it., afdrag vid köp af ännu ej förfallna fordringsbevis, is. räntefria, t. ex. växlar. -era, köpa dyl. fordr.-bevis mot afdrag.

diskontinuitēt, lat., afbrott.

diskredīt, lat., bristande förtroende.

diskrēt, lat., grannlaga, förtegen. -ion, betänksamhet, grannlagenhet, takt.

diskurs', lat., samtal, afhandling. -īv, samtalsvis.

dis'kus, gr., rund kastskifva.

disku|ssion, lat., undersökn., meningsutbyte, dryftning. -tēra, undersöka, öfverlägga, dryfta.

diskvalificēra, lat., göra olämplig, oduglig.

diskvisition, lat., vetensk. undersökn., forskning.

dislokation, lat., truppers isärflyttning; ledvrickning.

dispach|e (-pasch'), fr., beräkning af sjöskada, -ör, person, s. upprättar d.

disparāt, lat., frånskild, olika, oförenlig.

dispens (-pangs'), fr., frikallelse från någon skyldighet. -ation, frikallelse; utdeln. af läkemedel enligt föreskrift. -atōrium, farmakopé.

dispersion, lat., fys., spridning, sönderdelning af det hvita ljuset i dess olika beståndsdelar. Jfr spektrum.

disponent', lat., förvaltare för ett bolag.

dispon|ēra, lat., anordna, förfoga. -ērad, hågad, böjd. -ībel, ställd till förfogande. -ibilitēt, egensk. att kunna disponeras (om vissa tjänstemän, s. för öfrigt äro fritagna från tjänstgöring).

disposition, lat., förfogande, sinnesstämning.

disproportion, lat., missförhållande.

disput|abel, lat., som kan bestridas. -ation, lat., lärd strid för vinnande af akad. värdighet. -ēra, lat., tvista, ventilera en afhandling.

dispyt, fr., meningsutbyte.

Disraeli (-reīli), se Beaconsfield.

diss, tonk., kors (#) för d.

dissek|ēra, lat., för vetenskapliga ändamål sönderdela djur- o. mskokropp. -tion, sönderskära, l. sönderdeln. af en djur- l. mskokropp. -tor, en som förrättar dissektion.

dissension, lat., olikhet i mening.

dissen'ters, eng., i England protestanter, s. ej tillhöra d. anglikanska kyrkan: presbyter, metodister, kväkare m. fl.

dissertation, lat., lärd afhandling.

dissiden'ter, lat., afvikande i afseende på trosbekännelse; i Polen: icke-katoliker.

dissimul|ation, lat., förställning. -era, dölja, låtsa.

dissipēra, lat., förslösa.

diss moll, tonk., tonart med sex #.

dissociēra, lat., söndra, skilja.

dissolūt, lat., upplöst, utsvarvande. -ion, upplösning.

dissol'ving views (-vjûs), eng., dimbilder, gm en laterna magica framställda bilder, som kastade på ett tunnt flor småningom försvinna o. ersättas af nya.

dissonans', lat., missljud.

distans', fr., afstånd. -mätare, instrum. till mätn. af afstånd utan användning af längdmått. -ridt, sport, ridning ett långt stycke på kort tid.

dis'tikon, gr., dubbelvers, is. verspar af hexameter o. pentameter.

Distingen, marknad i Uppsala i februari.

distingēr|a, lat., åtskilja, utmärka. -ad, bestämd, förnäm.

distinkt', lat., tydlig. -ion, skillnad, utmärkelse.

distorsion, lat., ledvrickning, hvarvid ledgångens benytor drifvas i sär, utan att aflägsnas fr. haa. Jfr luxation.

distrahēra, lat., förströ, draga tankarna från något.

distrait (-trä), fr., tankspridd.

distraktion, fr., tankspriddhet.

distribu|ēra, lat., fördela. -tion, fördelning, spridning. -tīv, fördelande.

distrikt', med.-lat., område.

Ditmarsken, västl. del. af Holstein vid Elbe o. Nordsjön.

di'to, ditt'o; it., dylik, af sma slag.

dityramb', gr., högstämdt lofkväde.

Dīu, port. ö vid s. kusten af halfön Kattivar i Ostindien. Hst. D. 13,260 inv. Befäst.