Sida:Utförlig Berättelse om Thet namnkunnoga Stånge-Bro-Slag.djvu/19

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
13
Cap. 2. Om Dalekarl: vpresning.

gerna kunde tola en gång illa talas om Hertig Carl, vtan höllo sig troligen in til honom, ehuru mycket af några höga Personer i Riket arbetades vppå, at draga theras sinnen och kiärlek frå Hertigen. I synnerhet är merkwärdigt thet swar, som någre Bönder gåfwo en förnäm Herre i Riket, hwilken at öfwertala them til Konungens partie, widlöfteligen berättade, huru Konungen war kommen i Riket frå Polen med en stor Krigs-macht af fremmande Soldater: huru större delen af Sweriges inbyggare slagit sig til honom: huru alt Riksens Ridderskap och Adel jemwel trädt på hans sido: Men ther emot, huru Hertigen med sit ringa manskap råkat i stor nöd och wånda, at ingen annan hielp nu wore för honom at tilgå, vtan af Gud allena; Hwar på Bönderna swarade, Efter GUd holler med honom, så wele ock wi holla med honom. När Konungen war kommen, som sagt är, vti Riket, affärdades til alla orter i landet fullmyndige män, som hade med sig Konungens stora Mandater til allmogen, at gå Konungenom til handa med tro, lydno och manskap. Blefwo förthenskul Erland Biörnsson Båt til Skatmansö,[1] och Jacob Näf til Elfsiö[2]

vtskickade
B3

 1. En förnäm och rik Herre, som vnderskref Upsala mötet år 1593, vpräknas ock af Messenio in Theatr. p. m. 117 ibland Konung Gustav Adolphs Råd. Nu äro the manlige arfwingarna af bägge Båt-Familierna redan vtgångne.
 2. Af en gammal Adelig Familia ifrå Skottland, kom til Swerige år 1579 hafwandes med sig Konung Jacob then siettes i England Recommendation til Konung Johan. I Historierna talas elliest om en Carolus Nicolai Näf, som warit Riksens Råd, och blef i Stockholm år 1382 dräpen i Gråmunke Holms Kyrkian wid et Altare, af Bo Jonson Drotsen, som war af Grip-Familien; för hwilken gerning Drotsen miste alla sina Bos-gårdar, som han i Riket ägde. Thenne Carl Näf war af en gammal inlänsk Adelig Familia, Vid. Messen. Theatr. p. m. 88. Jacob Näf hade en Dotter, Maria wid namn, som fick til ächta Johan Schytte, Swea Rikes Råd. På Jacob Näfs Lik-sten, som ligger på Thuna Kyrkiogård, vnder hwilken han ligger begrafwen, läsas thessa Verser:

  Jacob Näf, en Skottsker Man
     Af Adelig ätt och börde
  I Dalom war och wistades han
     Och Höfdingadömmet förde
  Öknö war hans timmeliga hem,
     Thet vnte honom Swea Konung.
  Här vnder hwilar han sin ben
     och wäntar en salig boning.