Sida:Utförlig Berättelse om Thet namnkunnoga Stånge-Bro-Slag.djvu/24

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
18
Cap. 2. Om Dalekarl: vpresning.

och Kyrkio-Herde i Leksands församling, fordom Biskopens i Linköping Sal. Doctor Jöns Terferi fader, merkte, fölgde han med hopen, i mening at afstyra, om the wordo sig något ondt företagande. Hela hopen war nu kommen till Borstad-färja hwarest the gingo öfwer, til så stor myckenhet, at när de fremste woro på Thuna Kyrkiowal, hade de sidsta icke ännu rört sig frå färjan. Theras Probst Magister Elof räknade tå alt manskapet som war i thet följet, och woro the, som buro bössor, 5000 man, men på the öfriga, som hade Stålbogar, Spiut, och Hillebårdar, hade han intet tal. Hela thenna hopen blef af de andra, som woro wid Thuna förr församlade, med stort rop och sorl emottagen och vndfägnad med thet win och öl, som fanns vti Prästegårds kellaren öfrigit, så at monga af them fingo rus. Magister Elof blef häröfwer bekymrader fruchtandes, at the skulle i sit fylleri och raseri bära hender på the fattiga fångarna, hwilkas lif han gerna wille frelsa. Gick ock med lempa så wida, at all ting skulle vppskiutas til andra dagen, tå prädikan först skulle hollas för hela menigheten; Och bad them Magister Elof ingen ting företaga, förr än Guds namns åkallelse förvt gått. Dalekarlarne befalte theremot Magister Elof at predikan bittida ske skulle vnder bar Himmel, hvilket han ock låfwade. Vnder alt thetta låg Jacob Näf och qwidde jemmerligen öfwer sin vndfångna sår, och vtböd, med rinnande ögon och ömkelig ord, 2000 daler til Dalekarlarna för sit lif, om han thet feck beholla. Lät ock förmercka, at

han

    allenast 3 gånger kommet något sent: quasi ter sero. Efter hemkomsten blef han några år Hoff-Secretair hos Konung Johan; Therefter begaf han sig, ledsen wid thet myckna buller, som war för Liturgien skul, till Biskopen i Wästerås, Mag. Olav Stephani Bellinum, som ägde hans Moster, Gundelinam Elofsdotter, och blef ther år 1593 Rector Scholæ; Men år 1598 sättas han, af Biskopen och Consistorio i Wästerås, medan fadren än lefde, och wid han en gång prädikade sit mål mist hade, til P. och P. i Leksand. Efter Fadrens död bekom han Hertig Carls Collations-bref på hela Leksands sochn, af hwilken en fierdepart Fadren i lifstiden åtniöt, som sielfwa brefwet, gifwit i Stockholm, then 17 Augusti år 1602, vtwisar. Thet blef honom ock pålagt af Hertigen at på Swenska öfwersättia Johannis Magni Historia, för hwilket han årligen til en behagelig tid vpbar af Biskops Kulla Kyrkio-herberge 48 Tunnor Spannemål, som af samma bref ses. Afsomnade år 1617, blifwandes Stam-fader för monga Familier genom sina Söner och Döttrar.