Sida:Utförlig Berättelse om Thet namnkunnoga Stånge-Bro-Slag.djvu/26

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
20
Cap. 2. Om Dalekarl: vpresning.

han hade bekommit. Befants altså wara i sanning thet ryckte, som om honom, medan han lefde, war vtspridt, at han brukat truldoms konst. Och berättas, at satan så besatt hans lilla barn, som war allenast 2 år gammalt, at han lik en orm, doch vtan ögon och mun, men med et hufwud, rundt som et äple, hafwer gifwit sig stundom half vtur barnets mun, stundom fallit hel och hollen i golfwet, och therpå krälat. Med Jöran Bonde gick thet fortare; Ty han dödde af ett hugg, som han fick på trappan, när han skulle gå vtur kistan. Nu woro Olof Gudmundsson och Erland Biörnsson igen, som ock skulle stå sit straff. Men Magister Elof lade sig med monga förböner så vt för Olof Gudmundsson, at han förskontes och hades in i kistan igen. Therpå steg Magister Elof högt vppå trappstegen, och begynte med widlöftigt och bewekeligit tal berätta om Erland Biörnssons härkomst af en gammal adelig familia; och att Konung Carl Knutson, fordom Dalekarlarnas och hela Swea Rikes berömliga Konung, warit ibland hans förfäder: ( fast dock icke så war ) Han war ock, sade Magister Elof, en god och redelig man, som mongen gång wel vndfägnat dalekarlarna på sin gård Skattmansö. Allmogen nekade wäl icke thertil, men sade likwel, at för thet han wanslechtades ifrå sina berömliga förfäder, och förbytt sit förra wackra lefwerne til werre, wore han wärd at dö. Han hade ock ei kunnat vndgå döden, om icke Magister Elof hemligen öfwertalt en Hertigens Drabant, som war i hopen, med gode ord legga sig vt för Erland Biörnsson: Hwilket ock skedde. Ty bemälte Drabant gav Bergsmännerna in thet råd, at han fången skulle föras til Hertigen, som kunde af honom få kundskap om alla stemplingar emot sig. Hwilket och allmogen åtlydde, med thet förbehold at 200 dalekarlar skulle följa honom med theras fulla wapn, på thet han icke vnder wägen skulle rymma bort. The gåfwo honom ock et resepas, hwilket så vpsatt war af Mag. Elof; Wi Cronones vndersåtare och allmoge, som bo och bygga vti bägge Dalarena och Bergsslagen, görom allom witterligit, som bo nedan för longheden, at några Förädare vti wår nådigste Furstes, Hertig Carls frånwarelse, hafwa wågat sig hit vp til oss, och äro fundne aldrasist här i

Thuna-sochn