Sida:Utförlig Berättelse om Thet namnkunnoga Stånge-Bro-Slag.djvu/39

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
33
Cap. 3. Om Hufwud-drabbningen.

sig ei heller, vtan går löst på Polackarna flankan och på ryggen hwar wid the flychtiga af Hertig Carls folk repa mod, wända om, och med stor ifrighet gå på fiendan löst, som nu nästan på alla sidor war kringränd. Ther har gått ganska skarpt til, i thet hwar och en af Hertigens Officerare och gemena låtit se stora prof af mod och tapperhet. I synnerhet har Hans Eriksson Vlfsparre manligen brukat sit slag-swärd, och nederlagt af fiendan, hwem honom förekommit. Så berättas thet ock om en gemen Soldat i hertigens här, benämnd Anders Stång, at han i striden afklädt sig sin troja och allena med sit swärd nedsabblat fem och siuttio personer af fienden. När thet begynte se öfwer alt illa vt för Kunungens folk, ropar Jöran Posse Nilsson, som anförde Wäst-Göta-Cavalerie på Konungens sido, til Anders Lindersson, sin gamla goda wän, med thessa ord: Broder Anders Lindersson, skolom wi här möta hwar annan, såsom fiender? Ther på swarar Anders Lindersson: Här gäller nu intet broderskap, vtan Lod och krut: Satte så med sina Ryttare på Jöran Posse och hans folk, och dref them med mycken manspillan på fiendans sido til åbredden, hwarest the flychtige måste begifwa sig i watnet, efter the woro något långt från bron, och kunde ei heller finna på något wad. Therföre blefwo the mäste, hwilkas hästar ei orkade simma, i watnet fördränkta. Fotfolket, som medelst flychten kunde vndkomma, gick öfwer lilla bron, och satte sig wid wästra broändan in åt Staden, at hindra Hertig Carls öfwergång. En del intogo ock några qwarnhus, som stodo på samma sidon om åen in åt Staden, och sköto öfwer watnet på hertigens folk. At nu twinga thessa gå vtur sina fördelar, befalte Hertigen, at the Stycken, som woro tagna från fiendan, skulle föras nermer åbrädden, och vtur them gifwas stark eld på qwarnhusen. Thet stod altså ei länge på, at bemälte hus antändes och lades i aska; hwarmedelst månge Heidukar satte lifwet til, och alt Konungens krigsfolk blef igenom et ovphörligit skutande å Hertigens sido jagat ifrå åen vp til och vti Staden. Konungen war nu stadd i stor fruchtan, at Hertigen skulle komma efter in i Staden: Ty så mycket man af alla omständigheter kan finna, woro bägge broarna i behåll, fast af en och annan berättas, at the blifwit

vpkastada
E