Sida:Utförlig Berättelse om Thet namnkunnoga Stånge-Bro-Slag.djvu/46

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
40
Cap. 3. Om Hufwud-drabbningen.

ogerna sjelf wille höra sit beröm, red fort sin wäg, och kastade in vti hopen några stycken guld. Således skildes thessa höga Personer åt, och sågo hwar andra icke mer i thetta lifwet. Sedan han gifwit sit folk afsked, vndantagande them, som skulle taga wara på hans lif, begaf han sig på wägen til Örebro [1]; blifwandes om natten på Kongsbro. Til Örebro anlände han then 2 Oct. samma år, och blef ther emottagen med stor glädie af sin Furstinna, lilla Son Hert. Gustav Adolph och sina små Döttrar, Printsessorna, Catharina och Maria Elisabeth, som ther hade vppehållit sig vnder then framledna ofridiga och bullersamma tid. Hwad förändringar här på fölgde, sedan Konungen, twärt emot then vnderskrefna föreningen, öfwergaf sit rike och reste öfwer til Polen [2], är icke mitt vpsåt at widare berätta, sedan jag någorlunda fullbordat mitt löfte at beskrifwa

Stånge-Bro Slag.

    hertigen tå warit vti, vtwises jämwäl. Thetta kan så wida wara troligit, som ther omkring warit en mycket wacker vtsikt på alla sidor i ty at byn, eller then delen af staden har warit omgifwen med wackra både trä- och humble-gårdar, och längre vt med fruchtbare åkrar, ängiar och skog.

  1. En mycket gammal stad i Närike, ther et starkt Slott ligger, som af thes belägringar &c ofta nämnes i wåra Historier. Här hafwer ock vnder Påfwe-dömmet waret et Carmelite-Kloster. Och sedan Landshöfdingar år 1634 sattes til Landt-Regeringen i Riket, hafwa Landshöfdingarna öfwer Närike och Wärmeland här haft sit ordentelige Residence.
  2. Then 3 Octobris bröt Konungen vp ifrå Linköping til Söderköping, och så widare til Stegeborg, ther han steg til siös. Men när han kom vt til Barsund, och ingen wisste annat, än at han efter accordet skulle begifwa sig til Stockholm, befaller han Styrmännerna gå åt Calmar, tit han kom then 16 Octobr. Ther ifrån seglade han sedan til Poland, i mening, at året efter komma tilbaka med en större Krigs-macht. I medlertid samla sig Ständerna med Hertigen i Jönköping, och begära skrifteligen af Konungen, thet han wille antingen sielf komma tilbaka til Swerige, och afgöra alla saker, eller ock hit sända sin Son Arf-Printzen Uladislaus, at här vpfostras i then Lutherska läran. Men efter thetta hade ingen wärkan hos Konung Sigismund, samla sig Ständerna i Stockholm then 24 Maji, samma år, nemligen 1599, och vpsäja ther Konung Sigismund all trohet och lydnad; och om Printzen Uladislaus ei inom år och dag kommo in i Riket, skulle ock hans rätt til Cronan bli til intet; Hwilket ock skedde. Hwad blodiga Krig emellan Swerige och Polen här på fölgde och öfwer 50 år påstodo, för Pretensionens skul, som Polska Printzarna giorde på Sweriges Crono, til thes änteligen en stadigwarande frid blef sluten år 1660 then 3. Maji vti Olivæ Kloster, och thermed all fordran på Swerige af Konung Johan Casimir vphäfwen, kan man läsa vti the tiders Historier.