Sida:Utförlig Berättelse om Thet namnkunnoga Stånge-Bro-Slag.djvu/45

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
39
Cap. 3. Om Hufwud-drabbningen.

bekymmer ther öfwer, at Hertigen så förtrodde sig til Konungen, at han med honom reste in i Staden; och förthenskul sökte at afråda honom ther ifrå. Men Hertigen wille sit vpsåt ei förändra, hwilket ock, thes bättre, wäl lyckades. [1] Ty sedan Hertigen spisat wid Konungens bord, och the vnder måltiden talats wid om et och annat, som lände til befordran af Konungens fria och beqwämliga resa til Stockholm och andra ärender; togo the afsked af hwar andra, tå ock Printsessan Anna ganska wänligen fägnade Hertigen, fast hon i sit hierta långt annorlunda emot honom mente; hwilket Hertigen och wäl wiste.

När Hertigen red genom Konungens fotfolk, som på gatorna honom til äro war vpstäldt, steg en Fäldt-Predikant för Konungens Heidukar fram, och begynte et tal på Latin, som på Swensko så liuder: Med sanning må man berömma Eder Fursteliga Nåde, och bekänna E. F. Nådes stora frimodighet, at E. F. Nåde, såsom en tapper Hielte, hafwer öfwerwunnit sina fiender. Men at E. F. Nåde icke hafwer welat nyttia samma sin Seger, sig til förhöjelse och fördel, bör tilskrifwas E. F. Nådes rättrådiga vpsåt, som vppenbarligen nu hafwer tystat alla lögne-munnar, och bewist at the tilförene hafwa förtalt E. F. Nåde oförskyldt; Ty E. F. N. hafwer letteligen thenna gång kunnat få vti sit wåld en Konung, öfwer twenne Konunga-Riken, och göra sig therigenom til en Konung; Men nu är sådant icke skedt, och kan ske, icke heller här efter någon tid mera sker. Hertigen, som

oger-

    War Syskone barn med Herr Turo Bielke, som aflifwades. Ty af theras farfader Herr Petrus Tureson, gick Familien vti twenne grenor efter han hade 2 Söner, herr Nils och Herr Ture, thennes som alraforst brukade thet tilnamnet Bielke, yngsta Son, war thenna Herr Nils, som hölt sig til hertig Carl, och til åtskilnad från the andra, skref sig til Salestad. men Herr Ture then yngre, war Herr Nilses Son, och Herr Hogenskilds samt Clas Bielkes broder, hwilka alla höllo med Konung Sigismund.

    återställas. Thetta vnderskrefs af bägge the höga Herrar Konungen och Hertigen, med thenna tilsatz wid ändan; At, om emot förmodan någonthera parten, Konungen eller Hertigen skulle träda ifrå eller bryta thetta afsked, skulle Ständerna wara qwitta sin ed, och äga macht stå then öfwerträdande parten emot.

  1. The gamla här i staden berätta sig i sin vngdom hafwa hördt, at Hertigen, medan han war här wid Linköping, spisat middag vti Hundebergs by, som låg brede wid staden, och beboddes jämwäl tå then tiden af Borgerskap: Ja rummet, warest stugan stådt, som