Sida:Wärend och Wirdarne del 1.djvu/116

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
108
Kap. 1. Land och folk.

tillhört en hednisk kämpa-adel, som efteråt dels ingått i den yngre rusttjenst-adeln, dels blandat sig med folket, så finna vi, att adelns första uppkomst i vårt land, såsom annorstädes, varit naturligen grundad i uråldriga stamförhållanden. Sjelfva närvaron till en så hög grad af ett sådant element, samt de dermed förbundna minnen, föreställningar och fördomar, har då icke kunnat undgå att mäktigt inverka på hela Wärends-folkets lynne och bildningsgång. Man behöfver ock ej länge studera detta folk, för att finna, huru djupt i dess allmänna medvetande har inträngt känslan af uråldriga och ädla anor, vare sig än att dessa anor icke få sökas närmare, än vid den stora folk-vandringen och vid tiden för landets första fasta bebyggande.Kap. II.
Hedna-kult.


§ 26. Enligt den mening som vi här söka göra gällande, utgjordes urfolket i Wärend, och i större delen af Göta rike, af Troll, hvilka redan från den aflägsnaste forntid, i landets urskogar och vid dess vattendrag, förde ett vildt natur-lif såsom jägare- och fiskare-folk. Vid inträngandet af yngre åkerbrukande stammar blef detta urfolk till en del förträladt, dels