Sida:Wärend och Wirdarne del 1.djvu/173

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
165
§ 38. Spår af forntida offer-bruk. Offer-gille. Minnes-drickning.

vidyxa, knif, långknif, daggare och andra värjor eller vapen.

När alla som tillhörde gilles-laget blifvit församlade, gjordes först själa-bön för aflidna gillesbröder och gillessystrar, hvarefter hornet eller minne-karet bars för åldermannen, som rådde för minnes-drickningen. Åldermannen lyste nu högsta minne, d. v. s. skålen för Gud i himmelen, Treenigheten eller ock för gillets skyddshelgon, och drack dervid sjelf minnes-skålen; sedan gaf han lof att bära karet omkring till gilles-folket. Härunder aftogo alla sina hattar och hättor, och hvar och en uppstod, när han skulle »minne för sig göra». Äfven uppstämdes härvid gilles-sånger eller gilles-visor, motsvarande de offersånger som fordom sjöngos vid de hedniska blotoffren. Vi ega ännu qvar en sådan gilles-visa ifrån Gotland, antecknad af »gamble Buræus», såsom ett (ehuru ytterst vårdslöst) prof på »Gotniskt mål»,[1] och meddela henne här nedan tillika med försök till öfversättning. Hon är tillegnad den heliga Treenigheten, och lemnar ett märkligt prof på öfvergången ifrån den hedniska offer-sången till den yngre christna psalmen.

Gilles-visa från Gotland.
Ver havom oss ett häiligt Minne, Vi hafe oss ett heligt Minne,
däth stånder alt på vårom hand. det ståndar allt uppå vår hand.
Låistom oss Gudh Fadher uti himmelrik ̣— — oss Gud Fader i himmelrike
och Son och then Heiligh And! och Son och den helige And!
Du sancta Trönia, du stat oss bij! Du Sancta Trinitas, du statt oss bi!
Än valdogher är oran Gudh. Än väldiger är vår Gud.
  1. Buræi Collecteana (Handskr. i K. Biblioth.), s. 483.