Sida:Wärend och Wirdarne del 1.djvu/431

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
423
§ 106. Cypriani Förmaning.

tidernas lopp och vandringen ifrån land till land, fått många tillsatser, ändringar och förvanskningar. I den form, hvarunder denna skrift förekommer i Wärend, uppräknar hon således ett antal natur-väsen, hvilka blott tillhöra den rent nordiska folktron, medan språket i öfrigt hänvisar på, att skriften till oss inkommit öfver Danmark. Således kallas frälsaren »Löwen» af Juda stam; der talas om de »ris och sveber (svøber) han blef slagen med», om Sancte Bengts »ådruhet» (ɔ: nykterhet) o. s. v. Form och innehåll erbjuda eljest föga af interesse, diktionen är släpig, uttryckssättet uttänjdt och prosaiskt, och det är blott här och der i de kraftigaste besvärjningsformlerna, som språk och tankegång vinna någon högre lyftning.

Cypriani förmaning består af flere stycken, af hvilka det första och vidlyftigaste är en signelse eller besvärjelse, till skydd för Christi tjenare N. N. emot djefvulen och onda andar. Vi meddela deraf några utdrag.

Kyrieleeson! Herre, Gud Fader i himmelen, förbarma dig öfver denne Jesu Christi tjenare N. N.!

Så, du djefvul, skall se Guds +, Jesu Christi +, och den Helige Andes +. Det skall hjelpa för hvad slags ond rot du äst, som hafver gjort denna person skada inom eller utom hus. Äst du af de tio regementer i helvetet, eller du äst samma regemente undergifven, eller du äst af den yppersta proxen, eller furste i helvetet, Lucifers tjenare,

eller du äst nordflygande,
eller du äst vestflygande,
eller du äst österflygande,
eller du äst söderflygande,