Sida:Wallmark Forvaltningen 1809-1838.djvu/5

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har korrekturlästs


efter de olika grenarna af Förvaltningen indelad förteckning öfver åtgärderna inom hvardera särskilt, hvarvid han, jemte hänvisning till den sida i Boken der de nämnas, i korthet anfört sjelfva åtgärden. Härigenom undgår Läsaren besväret att på flera ställen i Boken söka hvad han behöfver veta om någon särskilt förvaltningsgren och kan, liksom i en blick, öfverskåda allt hvad som under denna tid blifvit åtgärdadt inom denna gren.

Vid de vigtigare af dessa åtgärder har Utgifvaren äfven, i denna nya upplaga, så vidt möjligt varit, så väl i Registret, som i noterna under Texten, tillagt året och dagen då Författningen utfärdades eller åtgärden vidtogs. Då en Riksdagsberättelse vanligen omfattar flera år, så har han ansett denna ledning någongång kunna behöfvas för de forskare, som önska att känna under hvilket af de år, Berättelsen omfattar, som en viss åtgärd kan hafva blifvit vidtagen. Deremot har han icke ansett nödigt att bifoga ett sådant Register öfver de i Tillägget förekommande Förteckningarna för åren 1834—1838, emedan, då de sjelfva egentligen blott äro Register, ett dylikt skulle utgjort ett Register öfver Registren, och då de omfatta hvardera ett gifvet år, någon sådan hänvisning,