Sida:Wallmark Forvaltningen 1809-1838.djvu/562

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har korrekturlästs
486
Styrelse-åtgärder 1835.

och värdighet lika med Generaler; vidare, att Hof-Kansleren, såsom varande ständig ledamot af Stats-Rådet, skall äga värdighet lika med Stats-Råder, och Stats-Sekreterarne lika med General-Löjtnanter, samt att Stats-Råderne alltid bland sina vederlikar skola äga främsta rummet.

Sedan det hittills varande aflöningssättet med sportler inom Konungens Kansli, blifvit från innevarande års början afskaffadt, och deremot förhöjda löneanslag beviljade, blefvo för samtliga Stats-Expeditionerna, äfvensom för Justitie-Revisions-Expeditionen, samt öfriga Kansliets afdelningar, nya aflöningsstater, med reglering af embets- och tjenstemanna personalen, af Kongl. Maj:t fastställda.

Äfvenledes blef för Kammar-Kollegium ny aflöningsstat, i sammanhang med tjenstemanna-personalens reglering, af Kongl. Maj:t fastställd.

För en i Örebro inrättad frivillig Brandkorps blef reglemente af Kongl Maj:t utfärdadt.

Förnyade underhållsstater för Korrektions-inrättningarna i hufvudstaden, samt aflönings- och underhållsstater för Korrektions-inrättningarna i Norrköping och Götheborg, blefvo af Kongl. Maj:t fastställda.

För Styrelsen öfver fängelser och arbetsinrättningar i Riket, hvars Ordförande erhöll titel af General-Direktör, utfärdades en instruktion, hvarigenom bestämdes så väl Styrelsens och dess