Skånska Posten 1848-12-09

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Skånska Posten, no. 98, Lördagen den 9 December 1848


[ 1 ]
N:o 98.1848.

Skånska Posten.

Tryckt hos Schmidt & Comp, i Christianstad.Utlemnas Onsdagar och Lördagar kl. 11 f . m.


Lördagen den 9 December.På SKÅNSKA POSTEN, hvilken redigeras enligt samma plan som hittills och utkommer 2:ne gånger i veckan, kan för 1848 prenumereras på Boktryckeriet med 4 riksdaler B:ko för hel årgång, för halft och fjerdedels år i proportion. För kortare tid än qvartal mottages icke prenumeration. Vid reqvisition på Postkontoren tillägges vanligt Postförvaltare-arfvode. Annoncer betalas med 2 skilling B:ko för hvarje tryckt rad, med undantag af giftermåls- och dödsfallsnotiser samt sådana, som röra insamlingar för genom vådeld eller andra olyckshändelser i nöd råkade orter eller enskilda medborgare, hvilka annoncer kostnadsfritt införas. Utom staden boende personer behagade vid andra annoncers insändande bifoga betalning enligt den beräkning, att hvarje tryckt rad innehåller omkring 56 bokstäfver.


UTRIKES UNDERRÄTTELSER.

FRANKRIKE. Paris 26 Nov. Gårdagens debatt har slutats med en fullständig seger for Cavaignac. Generalen hade neml. af sina fiender inom nationalförsamlingen, Kommunister och Bonapartister, blifvit hårdt antastad för sitt förhållande under Juni-dagarne. Men resultatet af den i 10 timmar fortsatta debatten blef en med 503 röster mot 34 afgifven förklaring, att “Nationalförsamlingen vidblifver sitt dekret af d. 28 Juni, hvarigenom Gen. Cavaignac, Chef för verkställande makten, förklaras hafva gjort sig om fäderneslandet väl förtjent.” Församlingen öfvergick derpå till dagordningen. Cavaignacs fiender, särdeles Bonapartisterne, äro helt och hållet förkrossade genom denna tilldragelse, som tidigt på morgonen i dag blifvit genom telegraferne spridd till alla departementer. — Paris 28 Nov. Ryktet, att Påfven på sin flykt (se nedanföre) redan landstigit i Marseille, gaf åt nationalförsamlingens debatt i dag, hvarvid Italienska angelägenheterna voro å bane, ett ökadt interesse. Tillspord rörande tilldragelserna i Rom, meddelade Cavaignac följande upplysningar: “I förgår erhöllo vi underrättelse, att Påfven flytt från Rom. Samma dag gåfvo vi genom telegrafen order, att 3500 man skulle på 4 fregatter i Toulon inskeppas till Civitavecchia; deputeraden Courcelles har åtagit sig missionen att med denna eskader begifva sig till Rom eller öfverhufvud dit, der Påfven befunne sig. Ankommen till Civitavecchia, bör H:r Courcelles begifva sig till republikens gesandt och meddela honom ändamålet af missionen, som är att ställa sig till Påfvens disposition och återgifva honom den personliga frihet man beröfvat honom. Önskar Hans Helighet begifva sig till Franska republikens område, bör för sådant ändamål en fregatt till honom upplåtas.” — Krigsministern Lamoriciére har tillkännagifvit sig ämna föreslå en betydlig minskning af den aktiva arméen. — Ändtligen har äfven Louis Napoleons manifest blifvit synligt. Det tros allmänneligen hafva flutit ur H:r Thiers' penna; ty H:r Louis sjelf är, såsom man vet, så blottad på talanger, som om han härstammade från de äldsta dynastierna. Manifestet är med mycken skicklighet så affattadt, att det i allmänna fraser och löften koketterar med alla partier.

ITALIEN. Till Paris ankom d. 26 Nov. om aftonen en kurir, hvilken d. 19 lemnat Rom och medförde till franska kabinettet den underrättelse, att Påfven flytt från Rom. — Ministern Grefve Rossi har blifvit mördad i Rom. Säkert är, att han fallit ett offer for en väl öfverlagd och vidt utgrenad sammansvärjning, och att hans undanrödjande redan länge varit beslutadt. Rossi skall redan flera gånger blifvit varnad, men det oaktadt förblifvit obekymrad. Mördaren blef hvarken af de i grannskapet varande karabiniererne, eller af de samlade grupperna fasttagen, hvilket synes antyda en vidt förgrenad komplott. Mordvapnet hade förts med så säker hand, att det afskurit halspulsådern, så att Rossi inom få minuter uppgaf andan. På tillfrågan hvem mördaren var, om man fasttagit honom, och huru det var möjligt, att ett sådant mord kunde vågas och begås midt framför skildtvakternas ögon, svarades endast, att det var en ung man, som man icke kunde gripa.

TYSKLAND. Wien 29 Nov. Från Siebenbürgen äro de senaste underrättelserna högst nedslående, ja rysliga. Öfverallt inom partierna mord, plundring, brand och förödelse! — Antalet af de under de senaste stridsdagarne framför och i Wien stupade kan väl ännu icke bestämdt uppgifvas; men man antager, att antalet utaf döda och sårade af militär och borgerskap uppgår till öfver 5000, hvaraf utaf den förra öfver 1500. — D. 1 Dec. skulle operationerna mot Ungern definitift börjas, och Furst Windischgrätz äfvensom Jellachich då begifva sig till arméen. Här qvarblifva emellertid 35,000 man såsom garnison. — Berlin 30 Nov. Omkring 170 deputerade af venstra sidan och centern hafva bestämdt beslutit att icke begifva sig till Brandenburg, och församlingen blifver efter all sannolikhet icke fulltalig. Man torde således komma att hjelpa sig ur förlägenheten medelst suppleanternes inkallande, och sedan nödtorfteligen komma öfverens om en konstitution, emedan Konungen hyser en bestämd motvilja mot församlingens upplösning. Brandenburg är helt och hållet militäriskt besatt, och man har inrättat sex nya vakter, hvilka betäcka bryggorna och hufvudpunkterna. — H:r v. Gagerns förslag rörande öfverlåtande af Tyska centralmakten på Preussen, har redan af det skäl icke funnit något benäget öra vid hofvet härstädes, att det hittills endast utgett från nationalförsamlingen; man vill först då beqväma sig till att ingå derpå, om Tyska furstarne på ett passande sätt instämma deruti; äfven vill man först försäkra sig om de utländska makternas bifall.

SCHLESWIG-HOLSTEIN. Från Schleswig skrifves under d. 23 Nov.: “Under den senare tiden hafva Danskarne flera gånger hotat med ett infall i Schleswig-Holstein, hvarmed de skulle vilja understödja sina fortsatta, orättvisa anspråk. Vi kunna emellertid ur säker källa försäkra, att General Bonin af[ 2 ]gifvit den officiela förklaring, det han ser sig fullkomligt i stånd att med de till hans disposition ställda trupper afslå hvarje Danskt anfall. Vi anse oss böra lägga så mycket större vigt på denna förklaring, som Gen. Bonin är en man, hvilken med grundlig vetenskaplig bildning förenar en under sista kriget ofta bepröfvad praktisk blick, en General, hvars egenskaper af alla kompetenta domare sättas vida öfver Wrangels.”

AMERIKA. Postångfartyget Hibernia, som d. 15 Nov. lemnat Boston, medför den underrättelse, att General Taylor med 173 röster, alltså med 27 röster utöfver den absoluta majoriteten, blifvit vald till Förenta staternas President.

INRIKES UNDERRÄTTELSER.

STOCKHOLM Kongl. Maj:t har till Bataljonsläkare vid Södra Skånska Infant. Rg:tet i Nåder utnämnt Bat:ns Läkaren vid Wendes Art. Rg:te Dr. F. Bratt, hvilken tillika blifvit förordnad till Provincialläkare i Cimbritshamns distrikt.

= Till firande af Oscarsdagen gaf H. M. Enkedrottningen en större souper. H.M. Drottningen lät samma dag till hufvudstadens fattige utdela 100 famnar ved.

= Kongl. Maj:t har tillåtit, att egare till de utaf den nu gängse boskapssjukan angripna och derföre dödade kreatur må för eget behof få begagna köttet och huden, dock under villkor, att kreaturet genast slagtas och att huden strax efter afdragandet till garfveribehandling öfverlemnas.

= Reformvännernas Sällskap hade d. 29 Nov. sammanträde, hvartill 160 personer infunnit sig. Bestyreisen afgaf ett betänkande, innefattande förslag, till inbjudning till Reformsällskaperna i landsorten att träda i verksamhet och taga i öfvervägande, huruvida petition om urtima riksdag under loppet af nästa år vore ändamålsenlig. En adress till orterna i denna syftning blef anlagen.

= Ole Bull har, under oerhördt stormande jubel, i Christiania gifvit en konsert, som bevistades af öfver 1000 personer.

= Koleran har detta år förorsakat mycken förödelse i Egypten. I allmänhet uppskattar man , enligt temligen säkra uppgifter, antalet af döda till 170,000. Räknar man nu Egyptens invånare till 2,500,000, så har sjukdomen bortryckt mellan 6 och 7 proc. deraf. (Post- och Inr. Tidn.)

HELSINGBORG. Under den förfärliga stormen d. 29 Nov. kantrade och sjönk en brigg mellan Lerhamns och Mölle fiskelägen ungefär 1/4 mil från land på 11 famnars djup. Hela besättningen omkom. Hvilken nation fartyget tillhört och hvarifrån det kommit, var obekant.

CHRISTIANSTAD. I denna vecka lärer ett sammanträde hafva egt rum på Vramsgunnarstorp mellan Landshöfdingarne i Malmöhus, Christianstads och Hallands län, för att öfverlägga om de allvarsamma mått och steg, som böra vidtagas mot boskapssjukans vidare spridande. Sammanträdet lärer äfven bevistats af Chefen för Veterinärinrättningen i Stockholm, Öfverdirektör Norling, som på Regeringens befallning nedrest till Skåne.

= Natten mellan d. 23 och 24 sistl. Nov. utbröt på okändt sätt eld hos Åboen Anders Nilsson i Torup af W. Göinge härad, hvarvid hans och grannens, Åboen Ola Christenssons, åbyggnader totalt nedbrunno. På båda ställena gingo alla lösören och hos den förstnämnde äfven flera kreatur förlorade. Anders Nilsson hade både åbyggnader och lösbo, men Ola Christensson endast åbyggnader och gröda, brandforsäkrade. — D. 28 sistl. Nov. om aftonen har förre korrektionisten Ola Nilsson, uti Kiaby fattigstuga, med en s. k. selklämma tillfogat afskedade soldaten Anders Zett så svåra slag, att denne genast deraf aflidit. Den till K. M:s Bef:h:de ingifna rapporten förmäler icke hvad som föranledt Ola Nilsson till våldsgerningen, eller hvad som föregått den.

DÖDSFALL

Handelsbokhållaren A. C. Thomson död i Malmö d. 3 Dec., i en ålder af 21 år, 2 månader.


LITTERATUR.

Religionsfriheten i Förenta Staterna. Sednare Häftet. Vi hafva förut inför våra läsare anmält förra häftet af denna interessanta skrift, öfversättning af ett Tyskt sammandrag utaf «Robert Bairds Kyrkohistoria, Kyrkostatistik och det religiösa lifvet i Nordamerikas fristater och det är med synnerligt nöje vi här omnämna sednare häftets tillgänglighet i Bokhandeln. Detta häfte innehåller en mängd faktiska bevis af stort interesse för de fria associationernas, den så kallade frivillighets-principens välgörande verkningar i den nya verlden. Från denna frivillighet hafva utgått, utom de i förra häftet omnämnda sällskaper, talrika bibelsällskaper, föreningar för utgifvandet och spridandet af traktater och skrifter af religiöst innehåll, det Amerikanska sjösällskapet, nykterhetssällskaperna, fångvårdssällskapet, antislafverisällskaper, fredssällskaper och sällskaper för en kristlig barnavård m. fl. Man finner sig ovillkorligen vid läsandet af denna bok öfverraskad af den mångsidiga verksamhet, hvartill denna princip leder. Och då man ser till grunden för denna frivillighet, denna kristliga kärlek, som, vid hvarje förefallande behof i staten, strax framkallar en mångfald af förenade krafter af både andlig och materiel art, och kan såsom sådan grund icke finna någon annan än den i Förenta staterna herrskande större intensitet af religiositet och positiv kristendom, som åter eger sin grund i den derstädes herrskande religionsfriheten; så måste man, med något sinne för denna frihets stora praktiska resultater, känna sig bo temligen trångt inom vår statskyrkas strängt kringgärdade gränser. Ett särskildt interesse eger detta häfte genom en lefvande skildring af de inom Nordamerika förekommande utomordentliga tidpunkter af religiöst lif, som man betecknat med namnet religiösa lifsfenomener, lifsförnyelser (revivals), hvilka icke endast tid efter annan förekommit bland folkmassorna uti de särskilta staterna, utan äfven här och der inom de lärda kollegierna. Förf. beskrifver dessa märkvärdiga, inom gamla verldens döda statskyrka nästan exempellösa, fenomener, sådana de isynnerhet visat sig inom Nya England, och inom de kongregationalistiska och presbyterianska kyrkorna, och framlägger på en gång det sätt, hvarpå dessa rörelser blifvit ledda, och de glädjande resultater, som deraf uppkommit. Denna afdelning i boken är af ovanligt interesse och låter läsaren kasta mången helsosam blick in i det gudomligas omedelbara inverkan på menniskosjälarne. Förf. skildrar äfven de missbruk, som stundom befunnits förenade med dessa ovanliga fenomener.

Det vore isanning önskligt, om Öfversättaren funne uträkning vid och tillfälle till att utgifva fortsättning af detta förträffliga arbete, hvilket på ett så tillfredsställande sätt förklarar många i gamla verlden alldeles okända fenomener både inom stat och kyrka.


Uti Andra delen af J. O. Wallins samlade Witterhets-arbeten förekomma följande herrliga ord vid en skål för

George Washington.

Svensk! fatta glaset i din hand,
Och klinga med Amerikanarn
För fadren och hans fosterland.
Den gamle, tappre samfundsdanarn!
Så högt i ärans Pantheon
Som du din store Wasa ställer,
Så han sin store Washington —
Och bådas bröst af stolthet sväller.

O frihet, ur Guds hjerta ledd
Att strömma i hvar menskoåder!
För dig har hafvet ingen bredd,
Och jorden inga antipoder.
Ehvar du lyfter kämpens arm
Mot dem som menskorätt förtrycka,
Går pulsen hög, blir själen varm,
Och ropet skallar: seger! lycka!

Du var det, af hvars riddarslag
Han dubbades, den ädle hjelten,
Som med tyranners nederlag
Förherrligat Virginska fälten.
Du var det, på hvars bud han kom,
Slog fienden — och så till dalen
Med Fabii lager vände om,
Den borgerlige generalen.

Du var det, hvilkens höga tolk
Han blef, och kändes på accenten,
När han gaf lagar åt sitt folk,
Den konungslige presidenten.
I fridens råd med samma mod
Satt nu den vise i sin toga.
Som det hvarmed den tappre stod
Vid Trenton, Yorktown, Saratoga.

O! när i glömskans djupa famn
Så mången storhetsbubbla brister,

[ 3 ]

Och månget firadt furstenamn
Sitt sken på minnets stjernhvalf mister:
Då skall han, krönt af seklers lof,
Bland de odödeliga throna,
Den konungen förutan hof,
Förutan vakt och prakt och krona!

Vår känsla vallfar till hans stoft.
Till hjeltegrafven, der han hvilar…
Der sprids ej veka blommors doft,
Der vexa icke tårepilar;
Men nit för frihet, lag och stat,
Men tro och vänskap åt all verlden,
Och arfvet af everldligt hat
Till våldet, träldomen och flärden!


BLANDADE ÄMNEN.

Uti en artikel med rubrik: La journée du Prince, beskrifver Franska tidningen Charivari huru Louis Napoleon tillbringar sin dag, på följande sätt. Hans mentor, H:r Vieillard, gifver honom på morgonstunden lexor i Franska språkets uttal och låter honom högt upprepa sinrika svar, dem han bör lära utantill, för att hafva i beredskap vid de officiela lyckönskningarne till hans utnämning. Kl. 10 frukosterar Prinsen och röker sin pipa. Kl. 11 kommer Professorn i historien. Hvem har grundat Franska monarkien? Napoleon. Huru hette den Konung, som vann slaget vid Arbela? Napoleon. Hvem lät bygga fästningsverken kring Paris? Napoleon. Af hvem blef Pompejus slagen? Af Napoleon. På alla frågor ett och samma svar. Historiarum Professorn tager sin timbiljett och går. Professorn i geografien inträder. Hur många invånare har Frankrike? 86. Förlåt, Ers Höghet, det är icke fråga om antalet af departementer, utan om folkmängden. Nå, hur många invånare räknar man i Frankrike? 86. Då han nu frågar efter antalet af departementer, svarar Prinsen: 36 millioner. Professorn i geografien tager sin mark och går. Från 2 till 4 gifver Prinsen audiens, arbetar med sin Finansminister Emile Girardin och sin Minister i tänka Victor Hugo. — I invalid-hotellet låter man honom förstå, att han borde smaka på de gamle krigarnes soppa, ty så göra alla furstar; men han tycker ej om att förtära något mellan måltiderna. Till slut faller honom in, att han icke sett allt, och han frågar ifrigt efter invaliden med trädhufvudet. Man har ännu icke kunnat öfvertyga honom, att en menniska väl kan lefva med trädben, men icke med trädhufvud. Hans Höghet frågar beständigt: Hvarföre?

= Post- och Inr. Tidn. meddela följande, ur en Sardinsk tidning hemtade, märkliga annons, med hvars öfversättande vi, af fruktan, att den skall förlora i interesse, ej våga befatta oss: ”La Signora marchesa Siffanti de San-Bartholoméo désire une nourrice jenne, saine et — afin d'éviter toute future perte de lait, — non mariée, pour élever une petite famille de cinq chiens anglais pur sang, auxquels la mamelle manque depuis le moment de leur naissance. La Signora marchesa exigerait, pour condition exclusive, que la nourrice résidát dans la maison de son excellence, et fixerait le salaire à 100 fr. par mois. Chocolat le matin, déjeûner avec la marquise, diner avec les domestiques et coucher avec les chiens.”

= En betjent, tillfrågad, hvarföre hans herre med så mycken omsorg uppfostrade en korp, svarade: ”Emedan min herre vill se om det är sannt, att dessa fåglar blifva 200 år gamla.”


PREDIKOTUR.

2:a Söndagen i Advent.

Högmessan, v. Pastor Ekdahl.
Aftonsången. Regements-Pastor Hörman.
Skriftermål med Kommunion vid vanlig tid.

Examen i härvarande publika skola begynner nästa Måndag kl. 8 f. m.

Bildnings-Cirkeln har ord. sammanträde nästkommande Söndag d. 10 Dec. kl. 5 eft. m. å vanligt ställe. Damer och Resande kunna som vanligt erhålla inträdeskort hos Juveleraren H:r Vogt.

Bildnings-Cirkelns Sångafdelning behagade sammanträda i afton kl. 7 å vanligt ställe.

ANNONCER.

Torsdagen d. 14 i denna manad kl. 10 f. m, bortsäljas vid offentlig auktion, som å stadens auktionskammare förrättas, framlidne Kommersrådet och Riddaren J . Cronii sterbhus tillhörige 5 actier i härvarande Theaterhus, 15 d:o i Badhuset, 2 d:o i Lantbruksinstitutet Orup och 5 d:o i Tivoli i Kommendantsängen. Christianstads Rådhus d. 6 Dec. 1848.

Borgmästare och Råd.


Å öppen auktion här i Landskontoret Måndagen d. 18 nästinstundande December kl. 12 på dagen utbjudas till anskaffning 7 st:n Rockar, 7 st:n Mössor och 7 par Byxor af blått kommisskläde med tillbehör, erforderlige för i Länshäktet här vid staden varande Vaktbetjente, äfvensom 70 famnar Björk- eller Bokved och 125 famnar Furuved, som vid nämnde häkte böra lefvereras under nästa års sommar och sednast före d. 1 September. Klädespersedlarne skola förfärdigas så fort ske kan efter auktionen, i enlighet med modeller och de föreskrifter i öfrigt, hvilka å Landskontoret före och vid auktionen uppgifvas.

Christianstads Landskontor d. 23 Nov. 1848.

GEORG von ROSEN.

O. Beckmann.


Till följd af Kongl. Fångvårds-Styrelsens skrifvelse d. 21 sistlidne November försäljes genom offentlig auktion, som Onsdagen d. 20 dennes kl. 10 f. m. kommer att hållas vid Fästnings-Fängelset härstädes, en del kasserade och för nämnde fängelse oanvändbare inventarier m. fl. persedlar, för hvilka köpare vid afhemtning erlägga betalning till Direktören vid Fästnings-Fängelset S. Vanfeldt. Kongl. Reglementet för Krono-auktioner af d. 20 Dec. 1825 kommer i öfrigt att lända till efterrättelse. Christianstad d. 8 Dec. 1848.

Kommendants-Embetet.


Onsdagen d. 13 innevarande månad kommer genom öppen och frivillig auktion, som förrättas härstädes i undertecknads packhus, att till den mestbjudande försäljas (i kommission varande) 20 fat eller cirka 13000 lispund Carolina-Risgryn. Kände och säkre köpare lemnas 3:ne månaders anstånd med betalningen. — Vid samma tillfälle försäljas 500 st:n Madagascar-Getskinn,

Carlshamn d. 2 Dec. 1848. A. Hellerström.


Genom frivillig auktion, som på stället förrättas Fredagen d. 15 dennes kl. 10 f. m., låter Åboen Åke Svensson till den högstbjudande, helt eller i mindre lotter försälja dess egendom Mölle Årröd N:o 5, 13/32 m:tl, belägen i en vacker trakt af Christianstads län, Gerds härad och Djurröds socken och bebyggd för ståndspersoner med en tvåvånings-manhuslänga med vind öfver, innehållande i öfra väningen 5 tapetserade rum med garderober och i undra 3 rum, folkstuga, spiskammare och kök, med källare under huset i 3 afdelningar. Ladugården, bestående af 3:ne sammanbyggde, grundmurade gråstenslängor, innehåller nödige uthus, jemte ett större magasin och bränneri, hvarjemte på något afstånd derifrån finnas 2:ne byggnader, 1 större och 1 mindre, ett torp och 1 smedja, äfvensom en skattlagd vatten-mjölqvarn, som nu gifver mellan 40 och 50 t:r spannemål i årlig afkastning. Ek- och surskog samt torfmåsse finnes på egorna mera än till ordentligt husbehof. Egendomen har undergått laga skifte och är till det mesta inhägnad; ängen gifver i vanliga år 140 à 150 parlass hö. Åkern, bestående af svartmylla dels på almbotten och dels med kamp, innehåller mellan 30 à 40 t:land, jemte flera odlingslägenheter. Utmark finnes i 2:ne afdelningar. Tillträdet sker d. 25 Mars nästa år; betalnings- och Öfrige köpevillkoren blifva vid auktionen bestämda och kunna i flera afseenden lämpas efter spekulanters billiga önskningar.

Munkeberg d. 4 Dec. 1848. J. W. Kleberg.


Torsdagen d. 14 dennes låta arfvingarne efter Pigan Kersti Andersdotter å N:o 6 Öllsjö genom frivillig auktion, som å stället förrättas och börjas kl. 10 f. m., till den högstbjudande försälja: säng-, lin- och qvinsgångkläder, trädvaror samt en del diverse saker, jemte en för några år sedan nyuppförd och beqvämt inredd husbyggnad med 3:ne boningsrum. Säkre och kände köpare få anstånd med betalningen till d. 14 instundande Februari; men tör husbyggnaden, för hvilken köparen bör vara försedd med antaglig borgen i afseende på blifvande köpeskillingens erläggande, bestämmas villkoren före utropet.

Svenstorp d. 6 December 1848. Mattis Erlandsson.

TILL SALU.

Fina och ordinära Premie-Lärfter ifrån Norrland äro i kommission insända och försäljas på undertecknads kontor. A. F. Ericson.


Ett parti vackra Jul-Äpplen inlemnade till försäljning hos Joh. P. Hintze.

Carlskrona-Lack,

ett mindre parti, af olika sorter, har nu åter ankommit till Littorinska bokhandeln.

Holl. Sill och Edamer-Ost hos A. J. Bjugg.
Krydd-Sill hos A. J. Bjugg. [ 4 ]

Stockholms-Såpa i fjerdingar, Stearinljus, Sardiner inlagda i olja, Anjovis i kaggar, m. fl. varor till billiga priser hos J. C. Söderberg.
Ett mindre parti Champagne, i kommission, till billigt pris hos J. C. Söderberg.
Utmärkt vacker Rotskär hos J. C. Söderberg.
Ny, vacker Rotskär, Gråsey och Spirlånger hos F. A. Dahl


Af Jönköpings Metallfabriks vackra tillverkning af Ljusstakar, ett större parti, i dessa dagar anländt, som säljes till bestämda fabriks priser hoa C. J. F. Ljunggren.

Humle, Surkål och Gödda Kalkoner finnas till salu uti Häradshöfding Hertzmans gård.

En ny, utmärkt god Respels, samt en Carriol till salu för billiga priser, då efterfrågan sker å N.o 8 Gästgifvaregården.

Pà Farmen Fredriksdahl under Råbelöf finnas slagtfeta Oxar till salu.

Undertecknad har äran rekommendera sig med ett större, väl sorteradt lager af finare och gröfre

Kläden, Drapper,
Doffel, Pilote-Cloth,
Casimir, Sattiner,
Corderojer, Rattiner m.m.

Lokalen för försäljningen är i Gördelmakare H:r Wallins gård och blifver vistandet här endast från och med Tisdagen d. 5 till och med Lördagen d. 9 dennes. Rekommenderande mig hos resp. Herrskaper med försäkran om god vara och billiga fabrikspriser. Christianstad d. 5 Dec. 1848.

A. L. Soldin.
Klädesfabrikant och Handlande
i Norrköping,

Klädesutförsäljning till fabrikspriser, i Sölvitsborg.

Undertecknads Ombud kommer att på resa genom Sölvitsborg uppehålla sig i denna stad från och med Tisdagen d. 12 till och med Lördagen d. 16 innevarande December samt försäljer under vistelsen derstädes ett större väl sorteradt lager af

Kläden, Drapper,
Doffel, Piloter,
Casimir, Sattiner,
samt Corderojer, och Foder-Rattiner.

Reqvisitioner å sådane artiklar, som ej kunna medföras, emottagas och blifva med skyndsamhet effectuerade. Logiet är å stadens gästgifvaregård. Norrköping i Dec. 1848.
A. L. Soldin.
Klädesfabrikant och Handlande.


Egendomen Svenstorps Mölla i Köpinge socken af Herrestads härad, belägen vid allmänna landsvägen, en mil från Ystad med en jordrymd af cirka 70 t:land bördig åker, äng och torfjord, goda och starka åbyggnader samt Corps de logis för ståndspersoner, omgifvet af en vacker trädgård, jemte skattlagd vattenqvarn med 2:ne par 10 spanns stenar för grofmäld samt ett par 7 spanns stenar for sikt, hvartill öfverflödig vattentillgång aldrig saknas, är på goda betalningsvillkor nu genast till salu; och torde hugade spekulanter, som om denna fördelaktiga egendom önska erhålla närmare underrättelser, och afsluta köp, ofördröjligen antingen direkte vända sig till egaren på stället eller undertecknad.

Ystad d. 1 Dec. 1818. N. Eskilsson.


Krono-Skatte-Rusthållshemmanet N:o 2, 1/2 m:tl Njura, med nya, rymliga och väl inredda bonings- och ladugårdshus, beläget i Broby socken af Ö. Göinge härad, är till salu och att tillträda d. 25 nästkommande Mars. Egendomen, som undergått laga skifte, har en sammanhängande areal af 313 t:land, hvaraf 28 t:land bördig åkerjord, bestående af svartmylla på sandbotten; öfrige egendomen är till större delen odlingsbar: i medeltal höstas årligen 100 parlass hårdvallshö; tillräckligt bete, skog och torfmåsse mer än till husbehof; fiske i en till hemmanet angränsande insjö samt Helgeån; i den sednare finnas 2:ne husbehofs-mjölqvarnar, hvaraf halfdelen i hvardera tillhör hemmanet. Af köpeskillingen kan 3000 Riksdaler B:ko i hemmanet innestå; om öfriga villkoren kan öfverenskommas med egaren Sven Nilsson i Olastorp.

FÖRLORADT.

Måndagsaftonen den 27 November borttappades en brun kappkrage. Upphittaren erhåller vedergällning, då anmälan göres der detta blad utgifves.

Natten till d. 7 dennes blef genom inbrott uti Drängen Pehr Pehrssons garderob uti f. d. Bagare Lundgrens gård bortstulet 1 blå paletå med snören, 1 brun, 1 blå, 1 svart rock och 1 par blå byxor, allt af kläde. Den som om detta kan lemna upplysning, eller uppgifva tillgriparen; erhåller nöjaktig ersättning.

DIVERSE.

Kreditorerne i H. Wibergs massa behaga sammanträda hos undertecknad, E. Wendel Lördagen d. 9 dennes kl. 2 e. m., för att öfverlägga i en massan angående angelägenhet. Christianstad d. 2 Dec. 1848.

D . Möller. E . Wendel.

Gode Män.


Tisdagen d. 12 i denna månad kl. 10 f. m. förrättas bouppteckning efter aflidna Borgmästarinnan Bjugg; och anmodas derföre alla de som hafva skulder till eller fordringar uti boet, att sådant före bouppteckningstillfället hos Handlanden Bjugg anmäla.

Christianstad d. 6 December 1848.


Bouppteckning i Årups Garfveri efter aflidna Garfvare-enkan Schollin förrättas Onsdagen d. 13 dennes, då de som hafva fordringar uti eller skulder till sterbhuset, sådant böra anmäla.

Årup d. 5 Dec. 1848. Joh. Malm.


Som åtskilliga personer tagit sig friheten tilltala mig under benämning “Preis,” får jag härigenom åtvarna dem att emot mig ej begagna detta binamn, då jag annars på vederbörligt sätt får efterhålla dem för detta ofog. Christianstad d. 4 December 1848

Nils Nilsson.

Anmälan.

“Götheborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning” kommer under nästkommande år att utgifvas i ett betydligen utvidgadt format, utan att priset derigenom förhöjes. Prenumeranterna erhålla dessutom hvarje lördag gratis, såsom bihang till tidningen, ett af H:r M. Prytz, på undertecknads förlag, redigeradt blad kalladt Götheborgs Börs-Underrättelser, hvilket kommer att fullständigt redogöra för veckans handel, kursnoteringar med flera dithörande ämnen. Tidningen, som blir redigerad i en liberal anda, kommer hufvudsakligen att omfatta politik, litteratur, handel och sjöfart. För den politiska och litterära afdelningen kan redaktionen påräkna bidrag från flere af Sveriges utmärktare skriftställare; åt den statsekonomiska och merkantila kommer att egnas en särdeles omsorg, och redaktionen eger äfven för berörde fack erkändt skicklige medarbetare. Prenumerationspriset är för helt år 10 riksdaler, för halft år 5 riksdaler 24 skilling och för fjerdedels år 3 riksdaler banko, med tillägg af postarfvode. — Inga exemplar försändas under korsomslag. Reqvisitioner ske å närmaste postkontor. — Omkring medio af innevarande månad hoppas redaktionen kunna lemna allmänheten prof på tidningens blifvande utseende.

Götheborg d. 1 December 1848. J. Sandwall.

I KONGL. HOF-RÄTTEN EXPEDIERADE

DOMAR.

D. 8 Dec. I vademål emellan: Nils Jönsson och Sergenten Scholander i Stäfvie m. fl. samt Jöns Månsson derstädes m fl.; Friherre von Nolcken och Hofjägmästaren Blixen Finecke; Ola Nilsson i Gissleberga och vice Auditör Holm: Tufve Jönsson i Luhr och Lars Nilsson i Piparp; Per Jönsson och Hans Persson i Östra Kattarp samt vice Kronolänsmannen Wahlström; Per Nilsson i Näsby och Per Håkansson i Skepparslöf; Jakob Rasmusson i Kattslösa och Anders Holmbeck i Nöbbelöf; Mårten Jönsson i Lilla Uppåkra samt Anders Knutsson i Knästorp och Bengt Larsson i Kjellby; Mårten Jönsson i Dahlköpinge och Per Persson i Trelleborg samt Per Mattsson i Lindby; Jöns Trulsson i Norrtou och Ola Nilsson derstädes; Jöns Kuutsson i Knutstorp och Fanjunkaren Söderberg; Kammarherren Grefve Beckfriis och Rasmus Johansson i Nölesjö m. fl.; Kammarherren Grefve Beckfriis och Lars Widerqvist i Nötesjö m. fl.; Kammarherren Grefve Beckfriis och Mårten Nilsson i Nötesjö m. fl.; vice Auditör Möller och Prosten Bruzelius m. fl.; Ola Olsson och Ola Mårtensson i Östra Almarkaröd samt afl. Kammarherren von Seths arfvingar; Studeranden Kjellman och Enkan Kjellman m. fl.; Claus Nilsson i Blästorp och Per Torkelsson i Hofby m. fl ; Handlanden Svensson i Åby samt Nils och Anders Jonssöner derstädes; Hans Svensson och Lars Faijer i Stångby m. fl. samt Landtbrukaren Böös.

UTSLAG.

D. 1 Dec. På besvär af: Johannes Borg i Agerum m. fl.; Muraregesällen Wallerström; Timmermästaren Björklund. Angående förre Dragonen Nils Hansson Holm från Magiehem. D. 5. I besvärsmål emellan: Kronolänsman Frick och Carl Nilsson i Hölje; Jeppa Bengtsson i Istaby och Ola Håkansson i Ziretorp. På besvär af: Sven Bengtsson i Hunneberga; Hofrätts-Auskultanten Böös; Anders Knutsson i Hvilan. Rörande vädjade saken emellan Per Nilsson i Hosaby och Enkan Kjersti Andersdotter i Sölvitsborg. D. 6. I besvärsmål emellan: Ola Nilsson i Stiby och Jöns Larsson i Istaby: Tullfiskal Zellinger m. fl. och Fiskaren Backe på Råa; Auditör Ehrenborg och Ola Persson i Hakarp; Hofslagaren Åkerberg i Hindby och Handelsbokhållaren Holmström; Bryggaren Svensson och Stadsfiskal Lindgren; Truls Bertilson i Ingelstad och Kronofogden Everlöf m. fl. Angående Norrske Furiren Tauböll och Overconstabeln Hansen. D. 8. I besvärsmål emellan: vice Auditör Lindell och Fanjunkaren Sjöstedt samt Bengt Nilsson i Lönsboda m. fl.; Sergenten Ipsonius och Stadsfiskal Ljungdorff; Christina Nilsdotter på Hven och Pål Olsson derstädes. I mil emellan Niklas Andersson i Hönninge och Samuel Olsson derstädes. Rörande vädjade saken emellan Kantor Billengren och Garfvaren Malmqvist. På besvär af Nils Andersson i Hallahåla. På missnöjesanmälanden af: Smeden Ahlberg; Kontraktsprosten Hammar. Angående Erik Bengtsson Blommendahl från Kärrabohl.