Uplands Nation 1800–1914/Efterskrift

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Kapitel VII. Sena tider.
Uplands Nation 1800–1914
av Isidor Carlsson

Efterskrift.
Kuratorslängder.  →


[ 239 ]

Efterskrift.

Till Upsala universitets 400-års fest erhöll Uplands nation i likhet med öfriga i Upsala studerande nationer en skildring af sina framfarna öden, författad af grefve Eugène Lewenhaupt. Denna skildring gick dock icke längre fram än till 1800-talets begynnelse. Då nationen nu till forna och nuvarande medlemmar utsänder en fortsatt teckning af de senaste hundra årens historia, har dess beslut härvidlag förnämligast dikterats af en länge närd önskan att i tid få tillgodogöra sig de ännu lefvande källor, som den äger i äldre f. d. ledamöter och nuvarande hedersledamöter. Den periodiska indelningen, som här blifvit följd, är så vidt författaren har sig bekant icke förr använd vid liknande skildringar. Men den gaf sig här osökt. Svårligen kan det bestridas, att Uplands nations historia under det flydda seklet i hög grad varit dess inspektorers. Redan denna omständighet har gjort, att åt den personliga insatsen i de flydda tidernas nationslif har måst lämnas ett bredare utrymme, än hvad fallet plägar vara i liknande skildringar.

Det är mig slutligen en kär plikt att till Uplands nations förre inspektor, Professorn och Kommendören Tycho Tullberg samt till nationens hedersledamot, f. d. Biblioteka­rien Grefve Eugène Lewenhaupt bringa mitt vördsamma tack för varmt intresse och, särskildt hvad femte kapitlet [ 240 ]i min bok angår, värdefulla upplysningar. Vidare betygar jag mina vänner, Uplands nations förutvarande kuratorer, Hugo Plengiér och Ivar H. R. Widegren min tacksamhet för bärande uppmuntran och många betydelsefulla vinkar och råd under arbetets fortgång. Till nationens nuvarande andre kurator, Amanuensen, Fil. Lic. Nils Pihlblad stannar jag i förbindelse för värdefull hjälp med korrekturläsning och upprättandet af kuratorstabeller; likaledes är jag Fil. Kand. G. Gihl tack skyldig för upprättandet af personregistret.

Upsala i december 1914.

I. C—n.