Uppslagsbok för alla/Förkortningar

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Utelämnade artiklar samt rättelser och tillägg
Uppslagsbok för alla

Förkortningar
(index)


[ 865 ]

FÖRKORTNINGAR.

abbr. = abbreviation.
Adr. = Adriatiska.
afh. = afhandling.
Afr. = Afrika.
afrik. = afrikansk.
afs. = afseende.
akad. = akademi.
allm. = allmän.
am. = amerikansk.
Amer. = Amerika.
amir. = amiral.
anat. = anatom, i anatomien.
ang. = angående.
anspr. = anspråk.
antrop. = i antropologien.
anv. = användes.
app. = apparat.
arab. = arabisk(a språket).
arb. = arbete.
arkeol. = arkeolog, i arkeologien.
arkit. = arkitekt, i arkitekturen.
art. = artikel.
astrol. = astrolog, i astrologien.
astron. = astronom, i astronomien.
Atl. l. Atlant. = Atlanten.

b. = bredd.
baj. = bajersk.
bar. = baron.
bd = band.
befälh. = befälhafvare.
belg. = belgisk(a språket).
ben. = benämnd.
ber. = berättelse, berömd.
bergsh. = i bergshandteringen.
bergsv. = i bergsvetenskapen
best. = består.
bet. = betydelse, betyder.
bifl. = biflod.
bild. = bildligt.
bildh. = bildhuggare.
bilj. = biljardterm.
bisk. = biskop.
bl. a. = bland annat.
bokb. = i bokbindaryrket.
boktr. = i boktryckarkonsten.
Bonap. = Bonaparte.
bot. = botaniker, i botaniken.
br. = bred, bredd.
Brasil. = Brasilien.
brasil. = brasiliansk.
Brit. = Britannien.
brit. = brittisk.
byg. = i byggnadskonsten.

cm. = centimeter.

d. = den, dylik, död.
dan. = dansk(a språket).
Danm. = Danmark.
dansk. = i danskonsten.
Danz. = Danzig.
d. b. = i dålig bemärkelse.
dent. = i tandläkaryrket.
dep. = departement.
deput. = deputerad.
desp. = despot.
diktat. = diktator.
dipl. = diplomat, i diplomatspråket.
dir. = direktör.
disp. = disputation.
div. = division.
d. o. = detta ord.
d:r = doktor.
dram. = dramatiken, dramatisk, i dramatiken.
d. y. = den yngre.
d. ä. = den äldre.

eg. = egentligen.
eg. v. = egentlig vikt.
egypt. = egyptisk(a språket).
e. K. = efter Kristus.
ekon. = ekonom.
elektr. = elektriker, i elektricitetsläran.
enl. = enligt.
ensk. == enskild.
ent. = entomolog, i entomologien (läran om insekterna).
estet. = estetiker, i estetiken.
etnol. = etnolog, i etnologien.
evang. = evangelisk, evangelist.
exp. = export.

f. = född, för.
fabr. = fabrik(ör).
fam. = familj.
farm. = i farmakopéen.
fig. = figur.
filol. = filolog, i filologien.
[ 866 ]filos. = filosof, i filosofien.
fin. = finsk.
Finld = Finland.
f. K. = före Kristus,
fl. = flere, flod.
ford. = fordom.
fornk. = fornkunskap.
fornsv. = fornsvenska.
fort. = fortifikationen.
fr. = fransk, från, i franska språket.
framst. = framstående.
Frankr. = Frankrike.
fransm. = fransman.
frih. = friherre.
fys. = fysiker, i fysiken.
fysiol. = fysiolog, i fysiologien.
fälth. = fältherre.
förb. = förbund.
förf. = författare.
förh. = förhållande.
förk. = förkortning.
förm. = förmäld.

g. = gammal.
gam. = gammal.
gem. = gemål.
gen. = general.
geogr. = geograf, i geografien.
geol. = geolog, i geologien.
geom. = i geometrien.
ggr = gånger.
giljot. = giljotinerad.
gm = genom.
g. m. = gift med.
gr. = grekisk(a språket).
gref. = grefve.
grefsk. = grefskap.
Grekl. l Grekld = Grekland.
grundl. = grundlade.
G. T. = Gamla Testamentet.
guv. = guvernement.

h. = hög, höger, högra.
haa = hvarandra.
hand. = i handelsspråket.
hebr. = hebreisk.
hel. = helig.
heml. = hemlig.
her. = i heraldiken.
hert. = hertig(inna).
hertigd. = hertigdöme.
hfl. = hufvudflod.
Hfors = Hälsingfors.
hist. = historia, historisk, historiker.
hka = hvilka.
hkn = hvilken.
hkt = hvilket.
hofr. = hofrätt.
holl. = holländsk(a språket).
hst. = hufvudstad
hvard. = i hvardagsspråket.
högl. = högländerna.
hör. = hörande.

ikt. = uti iktyologien (läran om fiskarna).
illyr. = illyrisk.
Ind. = Indien.
ind. = indisk. indiansk.
inr. = inrikes.
instr. = instrument.
inv. = invånare.
irl. = irländsk(a språket).
is. = i synnerhet.
isl. = isländsk(a språket).
i st. f. = i stället för.
it. = italiensk(a språket).

J. = järnväg.
jakt. = jaktterm.
jfr = jämför.
jord. = i jordbrukarspråket.
jur. = i juridiska språket, juridik, juridisk, jurist.
järnv. = i järnvägsväsendet.

kald. = kaldeisk(a språket).
kam. = kammare.
kant. = kanton.
kard. = kardinal.
kat. = (i) katolsk(a kyrkan).
katedr. = katedral.
kav. = kavalleri.
kbm. = kubikmeter.
kejs. = kejsar|e, -inna.
kelt. = keltisk(a språket).
kem. = i kemien, kemist.
kg. = kilogram.
kgl. = kunglig.
kgr. = konungar, konungarike.
kin. = kinesisk(a språket).
kir. = kirurg, i kirurgien.
km. = kilometer.
kok. = i kokkonsten.
kokp. = kokpunkt.
kom. = komisk.
komp. = komponerade, komposition, kompositör.
kon. = konung.
kons. = konselj, konsul.
Konstpl = Konstantinopel.
kopparst. = kopparstickare.
kp = kap.
kr. = i krigsväsendet.
kristall. = kristalliserar.
kv. = kvadrat.
kv. km. = kvadratkilometer.
kyrkoh. = kyrkoherde.
Köpenh. = Köpenhamn.
köpm. = köpman.

l. = eller, liter, lång, län.
lagm. = lagman.
landsh. = landshöfding.
landsk. = landskap.
lat. = latinsk(a språket).
ld = land.
ledam. = ledamot.
lit. = liter, litteratur, litteratör.
log. = i logiken.
Lond. = London.
lustsp. = lustspel.
lyr. = lyriker, lyrisk.
läk. = i läkekonsten.
lärj. = lärjunge.

m. = med, meter.
M. = Mindre, Mellan-.
mask. = i maskinläran.
mat. = matematiker, i matematiken.
med. = medeltids-, medicin.
Medelh. = Medelhafvet.
medelt. = medeltiden.
mek. = mekaniker, i mekaniken.
mel. = mellan.
met. = i metallurgien.
meteor. = i meteorologien.
[ 867 ]mex. = mexikansk.
mgr. = milligram.
min. = mineralog, i mineralogien, minister.
mm. = millimeter.
mon. = monument.
mor. = morisk.
mots. = motsats.
motst. = motståndare.
mska. = människa.
mus. = musiker.
myt. = i mytologien.
mål. = målare, i målarkonsten.

n. = norr(a), nord.
N.-Amer. = Nord-Amerika.
n.-amer. = nord-amerikansk.
Nap. = Napoleon.
nat. = nation, national.
naturf. = naturforskare.
Nederl. = Nederländerna.
nederl. = nederländsk.
ngn. = någon.
ngra. = några.
ngt. = något.
n. o. = nordost(lig).
nor. = norsk(a språket).
nord. = nordisk.
nov. = novell(er).
N. T. = Nya Testamentet.
nub. = nubisk.
nuv. = nuvarande.
n. v. = nordväst(lig).

o. = och, ostlig.
o. a. = och andra.
O.-Ind. = Ostindien.
omkr. = omkring.
omr. = område.
opt. = optiker, i optiken.
ordf. = ordförande.
ordin. = ordinarie.
ostind. = ostindisk.

paleont. = i paleontologien.
parl. = parlament, i parlamentariskt språk.
pers. = persisk(a språket), person.
Petersb. = Petersburg.
pkt. = punkt.
pol. = polsk(a språket).
polit. = politiken, politisk.
port. = portugisisk(a språket).
portr. = porträtt.
pr. = prins.
pres. = president.
preuss. = preussisk.
prla. = parallella.
prod. = produkt(er).
prof. = professor.
prov. = provins.
pseud. = pseudonym.

reg. = regent, regerade.
rel. = i religionen, religiös.
res. = resande, reste.
resid. = resident.
ret. = i retorisk stil, retoriken.
rid. = i ridkonsten.
riksd. = riksdag.
rom. = roman, romersk.
rum. = rumänisk(a språket).
ry. = rysk(t), i ryska språket.
Ryssl. = Ryssland.
rättigh. = rättighet(er).

s. = som, son, söder.
Sachs. = Sachsen.
sachs. = sachsisk.
saml. = samling.
schacksp. = schackspelsterm.
sdn. = sådan.
sdt. = sådant.
sed. = sedan.
serb. = serbisk(a språket).
sing. = singularisk.
sistn. = sistnämnda.
själfst. = själfständig.
sjö. = i sjöväsendet.
sjöf. = sjöfarande.
skeppsb. = i skeppsbyggeriet.
skogsh. = i skogshushållningen.
skolm. = skolman.
skot. = skotsk.
Skottl. = Skottland.
skr. = skrift(er).
skådesp. = skåde|spelare, -spelerska.
skämts. = skämtsamt uttryck.
sl. = slag, släkte; slangspråk.
slav. = slavisk(a språket).
sma. = samma.
smn. = samman.
sms.= sammansatt.
s. o. = sydost.
sock. = socken.
sp. = spansk(a språket).
spart. = spartansk.
spelt. = spelterm.
spirit. = i spiritismen.
sport. = sportterm.
spr. = språk, i språkläran.
ss. = såsom.
st. = stad.
statsk. = i statskunskap.
statsm. = statsman.
Sthm. = Stockholm.
ståth. = ståthållare.
sv. = svensk.
s. v. = sydvest.
symb. = symbolisk.
syr. = syrisk(a språket).
syst. = system.
s. å. = samma år.
sändeb. = sändebud.
särsk. = särskild.

T. = telegraf.
t. = till.
talr. = talrika.
teckn. = tecknare.
tekn. = teknik(en), teknisk term.
telef. = telefon.
telegr. = i telegrafien.
teol. = teolog, i teologien.
t. h. = till höger.
tillh. = tillhörande.
tills. = tillsammans.
tillst. = tillstånd.
tonk. = i tonkonsten.
trop. = tropisk.
turk. = turkisk(a språket).
t. v. = till vänster.
ty. = tysk(a språket).

und. = under.
Ung. = Ungarn.
ung. = ungersk(a språket).
univ. = universitet.
[ 868 ]uppf. = uppfann, uppfinning, uppförande.
upph. = upphöjd.
uppl. = upplaga.
uppr. = upprinner.
Upps. = Uppsala.
uppt. = upptäckt.
urm. = i urmakerispråket.
ursprl. = ursprungligen.
utf. = utfaller.
utg. = utgaf, utgifven.
utl. = utlopp.
utr. = utrikes.

v. = vänster, väster, vid.
vanl. = vanligen.
vackl. = vacklande.
Virgin. = Virginien.

zo. = i zoologien.
zool. = zoolog.

årh. = århundrade.

ärkeb. = ärkebiskop.

ö. = öster.
öfv. = öfver.
öfvers. = öfversättare, öfversättning.
Österr. = Österrike.
österr. = österrikisk.