Hoppa till innehållet

Visan om Engelbrekt

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Visan om Engelbrekt
av Thomas Simonsson
Texten är troligen från 1439 av biskopen i Strängnäs Thomas Simonsson. En omarbetad version av de avslutande stroferna har tonsatts flera gånger som Biskop Thomas frihetsvisa. På Wikipedia finns en artikel om Thomas Simonsson.


Thet war en man han heet Engilbrikt
aff honum nw börias thessa dikt
i Swerghe war han föddir
Han fördhe vm land klubbo oc swerd
han fäktadhe fast forvtan flerd
oc ther til war han nöddir

Vthlänske rädho swerighe tha
thz kunne ey wärre j rikit sta
the styrdhe land oc feste
Swenske men hafde tolka nödh
the willo tha hellir wara dödh
än liidha lenger slika geste

The lidhu waald oc stoor armoodh
the guthu vth thera swett oc bloodh
thz kunde engen böta
ffor än Gudh mz sinne nadh
gaff them ther til hielp oc radh
then orätt nidher stöta

Jsraels folk vnder pharao
kunne ey mera liidha oroo
än swenske tha forsöktho
engen man kan wara swa klook
at scriffua thz j breff eller book
hwat armodh them tha tröktho

Konung Eric thz ey akta will
skatt oc tunga ökadhe han til
oc landhit läth han häria
han läth swa raadha onda men
at swerghe bär stoor skadha än
han wille thz ey wäria

Guld oc sölff thz fördhis alt bort
lagh oc rätt elskadhis ey stort
rooff oc waaldzwärk öffdhis
han leet thz wara sith testament
at then fik wärst som bätst hafde tienth
thz kunde tha mz sannind pröffdhis

Manger man ward tha swa arm
at han forwart aff sorgh oc harm
ther honum kom tha til handa
vnger oc gammal ä hwo thz saa
oc än thz barnit j waggona laa
matte wäl graata then waandha

Thz bleeff swa j femtighi aar
at tolken owerwelle staar
thz war nogh hart at liidhä
gudh ther wägher mz jempne wikt
han gaff thz til synda plikt
tok giordhe han nadhe vm siidhe

Han wäkte vp Engilbrikt then litzla man
som til thz ärende litid kan
han gaff honum makt oc snylle
Slott stedher folk län oc land
the gingo honum fult snart j hand
gudh fögdhit som han wille

Hwat gudh wille thz matte alt skee
han vtdreff endogh alla the
som rikit wille argha
war han beem oc war han rydz
war han paall oc war han prydz
han älskadhe thöm som wargha

Tha han hafde swa manligha striit
oc ryktid gik ower wärldinna wiit
tha fik han thz til löna
een tiidh han foor aff örebro
tha wart han slaghen j godha tro
swa pläghar man troskap röna

Han wart keruat som then fisk
som stekara leggia a sin disk
thz war en omildh gärning
han fik vti sik wel xv skutt
thz war en sorghfull erffuelutt
hans hustru fik til werning

Göksholm ropadhe badhe wa oc we
at the gärning skulle skee
thz war thy nidher brutith
Alle the som gaffuo ther til raadh
oc hulpo til thz ondo daadh
thz haffua the litid nwtidh

Ther togh vp the meenlösa been
oc fördhis swa til orebro j gen
gudh gör ther stora nadha
manger pelegrim sökir tith
han wardher ther sin waanda qwit
oc gaar heem vthan waadha

Sidhan Engilbrikt war tha dödh
tha stoodh än riikit som för j nödh
thy konungen wille ey halla
thz han hafde mz dektinghan jätt
at halla riikit widh lagh oc rätt
gudh wille at han skulle falla

Han giordhe sik oppa swerghe wreedh
til danmark giordhe han samwleedh
til norghe oc thess liika
thz spordhis om landit siit oc wiith
at han wart fult snart try riike qwiit
hwar finnae han annar sliika

Han lagde ther til sinne oc akt
oc brukadhe badhe konst oc makt
at twädrekt matte komma
han fik alt thz han epter foor
twädrekt wexte j riikit stoor
tok honum thil lithin froma

Niels stensson giordhe han til marsk
thy han war en man til ordh swa karsk
han fördhe in danabroka
karl knwtsson wille thz ey städhia
vtan eller moot then orätt wädhia
han sätte sik moot the kloka

Man ma thz sighia for vtan fals
han bögde mangan hardhan hals
som ej wille styrit lydha
makt pläghar opta klokskap winna
oc nödh kenner nakudha kona spinna
thz hauer togh noghot tydha

Karl waghadhe ther om gotz oc liiff
oc satte sik til prang oc kiiff
at swenske skulle foreenas
gudh gaff honum ther til makt oc sin
at köra then som wil ey sielffuer in
at riikit skulle greenas

Riddara oc swen ä hwo han är
han hafde them alla liika kär
som ey wille epter fölghia
liiff oc gotz han engom spar
thess wordho riike oc fatighe war
the kunno sik ey swa dylia

Huilken wille ey ellers fram
han matte fly mz last oc skam
han sökte tha thz bätzsta
At hwa mz friiheet bliiffua wil
gotz oc gaffuor loot han till
gul sölffuer oc gofha hesta

Ää hwem gudh giffuer ther lykko til
han ma wel öffua wagha spil
tok skal han altiid tenkia
at engen hauer nw swa stort wald
ey swa riikir oc ey swa bald
at gudh ma thz altiid krenkia

Ää hwo thz gör han bliffuer widh makt
thz laast tik wara for sanna sakt
huilkin thz oc wil glöma
han ma wel liknas widh ith fää
oc widh eth fruktsampt fallande trä
swa withna Danielis dröma

Slipper en foghil aff snara ellir quist
han tagher sik wara for tolke list
Swerghe thu äst nw sluppit
wilt thw j the snara j gen
som for war bundhin vm thin been
thz ma wel sta tik vppit

O edhla swensk tw statt nw fast
oc bätra thz som förra brast
tw latt tik ey omwändha
Thw wagha thin halss oc swa thina hand
at frelsa tith eghit fädhernes land
gudh ma tik tröst wel sända

Een foghil han wäär sin eghin bwr
swa gör oc all willena diwr
nw märk hwat tik bör göra
gudh hauer tik giffuit sin oc skäll
war heller fry än annars träll
ä medhan tw kant tik röra

Nota de libertate

Friiheeth är thz betzta thing
ther sökias kan all wärldin vm kring
then friiheet kan wel bära
wilt thw wara tik sielffuer hull
tw älska friiheet meer än gull
thy friiheet fölgher ära

Friiheet ma wel liknas widh eth thorn
ther en wäktar bläsir aff sith horn
tw tak tik wel til wara
nar thw aff thz tornith gaar
oc en annar thz j hendir faar
ther fellir tw om thaara

Ok är friiheet liik then stadh
ther all tingh fölghias wel j radh
ther är fullgott at byggia
wardher friiheet fra tik wilt
tha är thz betzta nidher spilt
swa later jak mik hyggia

The gambla script oc swa the ny
the biwdha fridh j hwariom by
togh kan ey fridher bliiffua
ffor vtan friiheet är ther när
som fridh oc frelse vppe bär
oc ofridh maa fordriffua

Haffuer tw friiheet j thinne hand
tw lykt wel til oc bint om band
thy friiheet liknas widh en falka
Ath hwo som friiheet giffuer vpp
han skulle taghas widh sin twpp
oc säthias j bland skalka

Flygher friiheet bort fraan tik
hon kan wäl sidhan wakta sik
ä hwart tw reedh eller rände
tw kant ey giffua swa stort roop
tw sither togh qwar j kapo snoop
oc bort flögh hökir aff hende

Jak radher nw tik haff friiheet kär
om tw kan merkia hwat friiheet är
hon är ey godh at mista
fridh oc frelse dragher hon heem
hugnat oc glädhi allom them
som skylas vnder henne quista

Fryheeth är en sigher hampn
thz wiisar friiheet mz sith nampn
thöm som henne kunno lydha
een hampn wär for windh oc wagh
friiheet beskirmar badhe högh oc lagh
thy bör man friiheet prydha

Hec Thomas pie memorie
quondam Episcopus Strenensis

Libertas perdulce bonum bona cetera condit
qua nec condita nil sapit esca nobis
libertas animi cibus est et vera voluptas
qua qui diues erit dicior esse nequit
non bene pro toto libertas venditur auro
hoc celeste bonum preterit orbis opes