Öfversigt af de förnämsta åtgärder inom förvaltningens alla grenar/Förord

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Djvu
Öfversigt af de förnämsta åtgärder inom förvaltningens alla grenar,
ifrån år 1809 till och med 1838
av Peter Adam Wallmark

Förord
Register  →


[ 3 ]

FÖRORD TILL ANDRA UPPLAGAN.

Närvarande arbete utgör:

1:o en Samling af de vid Riksdagarne 1809, 1810, 1812, 1815, 1817, 1823, 1828 och 1834 till Rikets Ständer afgifna Berättelser, innehållande en fullständig redovisning för hvad som tilldragit sig i Rikets Styrelse till och med 1833, och

2:o af en Bilaga eller ett Tillägg, innehållande särskilta, för hvartdera af de följande åren: 1834, 1835, 1836, 1837 och 1838, upprättade summariska Förteckningar öfver de Styrelse-åtgärder, som under dessa år blifvit vidtagna.

Man har trott, att deras Förening i en enda Samling skulle medföra mycken lättnad och nytta, icke blott för Häfdatecknaren, men äfven och i synnerhet för Embetsmannen och den offentliga mannen, hvilka, för att rätt bedömma det nya som föreslås, behöfva att känna hvad som förut inom samma gren af Förvaltningen blifvit åtgjordt och de förändringar deri, som omständigheterna kunnat föranleda. Personer gifvas ock, hvilka, på samma sätt som den passagerare, hvilken tilläfventyrs trodde att skeppet [ 4 ]stått stilla derföre att han sjelf ej rört sig ur stället, inbilla sig att administrationen varit stillastående; att den ej beträdt banan af nyttiga förbättringar; att landet ej befinner sig i något tillstånd af ökad förkofran, af framskridande med ett ord; och för dem torde denna Samling utgöra den bästa upplysning om motsattsen. Om de taga Fäderneslandets belägenhet 1809, skildrad i Riksdags-berättelsen för samma år, till utgångspunkt, skola de, då de upphunnit 1838, medgifva, att de haft orätt, och erkänna de stora förbindelser Fäderneslandet har till sin Konungs outtröttliga omsorger, upphöjda åsigter, vishet och förutseende. Kanhända skola de ock förmås inse, att menniskan bör följa samma regel som naturen sjelf, då den åt något af sina verk vill gifva ett högre värde, en större varaktighet, — nemligen: skynda långsamt; att, likasom det ädla Fruktträdet ej uppskjuter ur jorden med samma hastighet som svampen, så kan icke heller en reform vara, såsom den, ögonblickets verk, så vida den ej skall hafva en lika kort varaktighet som den.

För att göra detta arbete till ett så mycket brukbarare Repertorium, har Utgifvaren öfver de ofvannämda Riksdagsberättelserna ifrån 1809 till 1834 bifogat ett Real-register, eller en, [ 5 ]efter de olika grenarna af Förvaltningen indelad förteckning öfver åtgärderna inom hvardera särskilt, hvarvid han, jemte hänvisning till den sida i Boken der de nämnas, i korthet anfört sjelfva åtgärden. Härigenom undgår Läsaren besväret att på flera ställen i Boken söka hvad han behöfver veta om någon särskilt förvaltningsgren och kan, liksom i en blick, öfverskåda allt hvad som under denna tid blifvit åtgärdadt inom denna gren.

Vid de vigtigare af dessa åtgärder har Utgifvaren äfven, i denna nya upplaga, så vidt möjligt varit, så väl i Registret, som i noterna under Texten, tillagt året och dagen då Författningen utfärdades eller åtgärden vidtogs. Då en Riksdagsberättelse vanligen omfattar flera år, så har han ansett denna ledning någongång kunna behöfvas för de forskare, som önska att känna under hvilket af de år, Berättelsen omfattar, som en viss åtgärd kan hafva blifvit vidtagen. Deremot har han icke ansett nödigt att bifoga ett sådant Register öfver de i Tillägget förekommande Förteckningarna för åren 1834—1838, emedan, då de sjelfva egentligen blott äro Register, ett dylikt skulle utgjort ett Register öfver Registren, och då de omfatta hvardera ett gifvet år, någon sådan hänvisning, [ 6 ]som vid Berättelserna varit nödig, här ingalunda behöfts, enär dessa Förteckningar, i anseende till sin korthet, lätt kunna genomögnas af den, som tilläfventyrs kan önska antingen att komplettera sin kunskap om åtgärderna inom någon viss förvaltningsgren ifrån och med 1834 till och med 1838, eller att upplysas om under hvilket af dessa år den eller de åtgärder, som för ögonblicket intressera honom, kunna hafva blifvit vidtagne.

Stockholm i November 1839.

Utgifvaren.