Hoppa till innehållet

Östgötars minne/1666

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  1665
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1666
1667  →


[ 65 ]

1666.

847. Isacus Isaci Printz. F. i Visby 1643; fad. tullnär. Prv. 75. Kyrkoherde i Lärbro o. Helvi, Visby stift, 80. D. 1684 10.

Angafs 1684 af sin kontraktsprost för olydnad och grofva förseelser i ämbetet och af ståthållaren Cedercrantz bl. a. för att han sagt sig icke vilja akta någon rätt på Gotland, skrifvit falsk attest, kallat kronans utskickade skälmar o. s. v. För detta och annat blef han suspenderad. Samma år något senare protesterade han i konsistoriet emot den afsaknad och skymf han lidit genom suspensionen och sade, när han aflägsnade sig: »dömer I, hur I vill, jag skall väl komma efter en gång!» Detta slog dock ej in, enär han snart därefter afled. Lke.

848. Daniel Beronius [Beronis]. F. i Målilla 1647, döpt 1710; fad. fogde.

849. Haraldus Johannis Vallerius. F. i Vallerstad 1646 2512; fad. prost [70]. Fil doktor primus 79. Adj. vid Upps. univ. 79; c. o. professor 84; tillika v. bibliotekarie; professor 90; afsk. till förmån för sonen Johan 1712. D. 1716 83.

V., som präsiderade för mer ån ett hundra akademiska afhandlingar i filosofi, geografi, fysik, astronomi och matematik, var »en lärd och i sitt yrke väl bevandrad man. Ett jämnt, gladt sinne och redligt hjärta gjorde honom allmänt älskad och högaktad.» Egentligen matematiker och fysiker, var han tillika en framstående musiker. Bland hans skrifter förekommer äfven »Svenska psalmboken och Mässan satt på noter», hvilket arbete utfördes på kon. Carl XI:s befallning och innehåller melodierna till 1695 års salmbok. Direktör för kyrkomusiken i Uppsala; två gånger i veckan hölls konsert i hans hem. Br.

850. Magnus Nicolai Svan [äfven benämnd Benedicti].

851. Emundus Johannis Vettrenius. F. i Vadstena 1645 54; fad. artilleriskrifvare. Prv. 75. Konrektor i Eksjö 73; rektor 75; kyrkoherde i Frinnaryd 83, i Höreda o. Mellby 98; v. prost. D. 1713 125.

852. Petrus Haqvini Kylander. F. i Säby 1645; fad. kyrkoherde [240]. Prv. 73. Kommin. i Västra Harg 75; kyrkoherde där 77. D. 1694 2110.

853. Johannes Magni Montin [Montinus]. F. i Norrköping 1644 Luciænatt; fad. råd- o. handelsman. V. hhöfd. 73; borgmästare i Linköping 73; underlagman på Öland; e. o. kämnär i Sthlm 82; kämnär 83; prim-kamnär vid södra kämn.-rätten 87. D. 1713 2.

»Denne hedersman har väl ej lyst med stora titlar, men genom ett välgörande och redligt uppförande likafullt rest sig ett varaktigt minne.» Nitisk i tjänsten, lät han på ålderdomen, fastän blind, leda sig upp till ämbetsrummet. Skalden Runius hedrade hans minne med en af sina bästa grafskrifter, kallad »Ämbets- och Ähretrappa», tryckt i Dudaim. Br.

854. Petrus Magni Montin [Montinus]. F. i Norrköping 1647 107; fad. råd- o. handelsman. Bokhållare (79); kamrer i Likvid.-kommissionen, sed. i Kammarkolleg. 1702. D. i Sthlm 1703 138. [ 66 ]

855. Johannes Petri Aschanius. F. i Aska by i Hägerstad 1646; fad. bonde. Prv. 69. Komp.-präd. vid Östg. inf.-reg. 70; krigspräst i Pommern 73; reg.-pastor 78; kyrkoherde i Rogslösa o. Väfversunda 84. D. 1707 710.

A. är stamfader för ännu fortlefvande ätten Aschan (fr. Aska).

856. Johannes Nicolai Langelius. F. i Linköping 1646 236; fad. prost [283]. D. som jur. stud. i Uppsala 1672 304.

857. Olavus Nicolai Langelius. F. i Linköping 1648 34; fad. prost [283]. Fil. doktor 76; prv. 81. Konrektor i Linköping 79; lektor 83; tillika kyrkoh. i Landeryd 92, i Skeda 93; förste teol. lektor 94; domprost i Linköping 95. D. 1716 62.

Skötte sitt ämbete »med den nit, insigt och flit, som en Herrans rättskaffens tjänare ägnar.» Br. — Rydelius, sederm. biskop, höll öfver honom ett lofprisande minnestal.

858. Magnus Petri Öring. F. i Örtomta 1647 165; fad. kyrkoherde [183]. Prv. 76. Kommin. i Tjällmo 76; kyrkoherde där 82. D. 1685 512.

859. Samsonius Marci. F. i Tåby 1647; fad. kyrkoherde [l71]. Prv. 78. Hofpräd. hos furstinnan Juliana af Hessen; informator på Stegeborg; kyrkoherde i Gryt 82. D. 1693 25.

Sönerna kallade sig Samsonius.