Sida:Östgötars minne.djvu/107

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
846-854
1666.


846. Jacobus Ridderborg [adl. 1704; förut Le Bell de Maré]. F. i Sthlm 1655; fad. kammartjenare (fransman) hos kon. Carl X Gustaf. Fanjunkare vid Östg. kav.-reg. 74; förare vid öfv. Sitons tyska dragoner 75; sergeant 75; löjtn. vid öfv. Cronhjorts dragoner 76, vid förutn. kav.-reg. 77; kapt.-löjtn. 78; ryttmästare vid öfv. C. G. Kruses tremänn:sreg. till häst 1700; lifdrabant 04. Egare af Grimstad i Drothem. D. i slaget vid Pultava 1709 286.

R., en »berömd karolinsk krigare», var äfven med i skånska kriget på 1670-talet och fick därvid, endast 21-årig, elddopet i slaget vid Lund 1676.


1666.

847. Isacus Isaci Printz. F. i Visby 1643; fad. tullnär. Prv. 75. Kyrkoherde i Lärbro o. Helvi, Visby stift, 80. D. 1684 10.

Angafs 1684 af sin kontraktsprost för olydnad och grofva förseelser i ämbetet och af ståthållaren Cedercrantz bl. a. för att han sagt sig icke vilja akta någon rätt på Gotland, skrifvit falsk attest, kallat kronans utskickade skälmar o. s. v. För detta och annat blef han suspenderad. Samma år något senare protesterade han i konsistoriet emot den afsaknad och skymf han lidit genom suspensionen och sade, när han aflägsnade sig: »dömer I, hur I vill, jag skall väl komma efter en gång!» Detta slog dock ej in, enär han snart därefter afled. Lke.

848. Daniel Beronius [Beronis]. F. i Målilla 1647, döpt 1710; fad. fogde.

849. Haraldus Johannis Vallerius. F. i Vallerstad 1646 2512; fad. prost [70]. Fil doktor primus 79. Adj. vid Upps. univ. 79; c. o. professor 84; tillika v. bibliotekarie; professor 90; afsk. till förmån för sonen Johan 1712. D. 1716 83.

V., som präsiderade för mer ån ett hundra akademiska afhandlingar i filosofi, geografi, fysik, astronomi och matematik, var »en lärd och i sitt yrke väl bevandrad man. Ett jämnt, gladt sinne och redligt hjärta gjorde honom allmänt älskad och högaktad.» Egentligen matematiker och fysiker, var han tillika en framstående musiker. Bland hans skrifter förekommer äfven »Svenska psalmboken och Mässan satt på noter», hvilket arbete utfördes på kon. Carl XI:s befallning och innehåller melodierna till 1695 års salmbok. Direktör för kyrkomusiken i Uppsala; två gånger i veckan hölls konsert i hans hem. Br.

850. Magnus Nicolai Svan [äfven benämnd Benedicti].

851. Emundus Johannis Vettrenius. F. i Vadstena 1645 54; fad. artilleriskrifvare. Prv. 75. Konrektor i Eksjö 73; rektor 75; kyrkoherde i Frinnaryd 83, i Höreda o. Mellby 98; v. prost. D. 1713 125.

852. Petrus Haqvini Kylander. F. i Säby 1645; fad. kyrkoherde [240]. Prv. 73. Kommin. i Västra Harg 75; kyrkoherde där 77. D. 1694 2110.

853. Johannes Magni Montin [Montinus]. F. i Norrköping 1644 Luciænatt; fad. råd- o. handelsman. V. hhöfd. 73; borgmästare i Linköping 73; underlagman på Öland; e. o. kämnär i Sthlm 82; kämnär 83; prim-kamnär vid södra kämn.-rätten 87. D. 1713 2.

»Denne hedersman har väl ej lyst med stora titlar, men genom ett välgörande och redligt uppförande likafullt rest sig ett varaktigt minne.» Nitisk i tjänsten, lät han på ålderdomen, fastän blind, leda sig upp till ämbetsrummet. Skalden Runius hedrade hans minne med en af sina bästa grafskrifter, kallad »Ämbets- och Ähretrappa», tryckt i Dudaim. Br.

854. Petrus Magni Montin [Montinus]. F. i Norrköping 1647 107; fad. råd- o. handelsman. Bokhållare (79); kamrer i Likvid.-kommissionen, sed. i Kammarkolleg. 1702. D. i Sthlm 1703 138.

— 65 —
Östgötars Minne.5