Arbetarens hustru

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Arbetarens hustru
av Minna Canth
Översättare: Hedvig Winterhjelm
Första akten  →


ARBETARENS HUSTRU

SKÅDESPEL I FEM AKTER


AF

MINNA CANTH


ÖFVERSÄTTNING FRÅN FINSKAN

AF

HEDVIG WINTERHJELM

Borgå 1886

WERNER SÖDERSTRÖM


HELSINGFORS 1886

WEILIN & GÖÖS AKTIEBOLAGS BOKTRYCKERIFÖRORD.


Då jag härmed i tryck utgifver en af mig verkstäld öfversättning af fru Minna Canths „Työmiehen vaimo“, önskar jag fästa uppmärksamheten på, att jag ingalunda därmed velat göra anspråk på någon litterär förtjenst, utan tvärtom måste be om öfverseende med de brister, som säkert nog vidlåda densamma till följd af den svåra uppgiften att på svenska återgifva finskans egendomliga färg, en uppgift, i hvilken äfven en mera van penna än min torde mött svårigheter.

Men med det stora intresse jag — som naturligt är — hyser för Finland och dess folk, önskade jag att få göra hvad på mig berodde för att äfven dess på finska skrifna dramatiska litteratur kunde vinna insteg på främmande scen, synnerligen som förevarande pjes ju tyckes egnad att gifva den främmande publiken en bild af folkligt lif i Finland. Det var mig en kär tanke, att likasom jag hade den lyckan att på Finska teaterns första afton vara bland dem, som från dess scen för första gången läto finskan ljuda i Kivis sköna skådespel, så skulle jag äfven nu få vara den första att å främmande scen införa ett finskt skådespel.

Derför ville jag äfven, så troget sig göra läte, återgifva det finska originalet för att om möjligt dess nationella färg kunde bibehållas. Men jag inser mycket väl, att hvad som på så sätt vinnes å det ena hållet, lätteligen kan förloras å det andra, och jag är därför fullt medveten om, att detta mitt försök behöfver betraktas med öfverseendets mildhet.

Stycket uppfördes i svensk drägt för första gången å Nya teatern i Stockholm den 17:de april 1886.

Hedvig Winterhjelm.PERSONER.


Risto, arbetare.
Johanna, hans hustru.
Helka, en gammal zigenerska.
Kerttu, med öknamnet Hopptossan, hennes dotterdotter.
Hagert, hennes son.
Ilona, Hagerts hustru.
Henrik Gabriel, Ilona, deras barn.
Leena-Kajsa.
Anna-Maja.
Vappu, torgförsäljerska.
Katri, Laura, Lotta, Lisa, tjenstflickor.
Yrjö, smed.
Toppo, Gustaf, Heikki, Janne, arbetare.
Fru Vörsky.
Herr Vörsky.
Fru Hanhinen.
Förste Polisbetjenten.
Andre polisbetjenten.
En vismånglare.
En klok gumma.
Herrar. Bröllopsgäster. Köpande och Säljande.
Händelsen tilldrager sig i staden Kuopio.