Bahus-Läns Beskrifning/Del I/Kapitel 09

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Om Skog, Marck, Åker, Äng samt Mineralier och Berg-Werk
Chorographia Bahusiensis Thet är: Bahus-Läns Beskrifning
av Johan Oedman

Om Inbyggarenas Handtering Handel och Wandel så på landet som i Städerne
Om Odalsjord, Odalsmän, Landtskylds- och Mensal samt Annex-Hemman, Bygsel, Skatt och Crono Utlagor årligen  →


[ 53 ]

Thet 9de Capitlet.
Om Inbyggarnes Handtering/ Handel och Wandel så på Landet/ som i Städerna.

NU af alt thetta, som förbemält är, nemligen af Fiske, Skog, Åker, Äng, ock Boskap har Landt Mannen först ock främst sielf sin Födo, som är ringa nog hos gemene Man ock fattigt folck, i ty the må låta sig nöja, til fullgörande af sina årlige Skatter ock Utlagor, med tunt Flat-bröd af Korn- ock Hafre-Miöl bakadt på en Järn- eller Stenhälle samt Gröt och Wälling hwar dag, jämte ett Mål Mackril ock ett Mål Sill, undantagandes Sönn- ock Helgedagar, tå the få Kål eller Ärter med Kött ock fläsk uti, samt swag dricka: Ölet med kakebröd brukas mäst til Frukost, särdeles sen thet skadeliga Bränwinet blef i en wälsignad stund af Höga [ 54 ]Öfwerheten almänneligen förbudit at bränna. Hwad the nu kunna ha öfwer til dageligit uppehälle, thet sälja the bort ock föra til the närmaste Städer, Giötheborg, Uddewalda, Mastrand, Kongelf ock Strömstad både allehanda slags Fiske-waror, Spannemål, Boskap ock Trä-Last, jämwäl efter Kongl. Frihet drifwa the mot utsatt Tull efter Taxan til Norska Gräntzen Swinesund en stor hop af Boskap i Oct. Månad, när the här hemma then intet kunna försälja, så at the ther med under slik handel ock wandel kunna tämmeligen betala Crono-Utlagor, jämte andra Tarfwor.

The som bo up i skogsbygden ock få knapt så mycket af Gårdsens Gröda, som the kunna uppehålla sig sielfwa med, utan nödgas mäst årligen köpa Sädes-korn, söka sin Näring med Timmer-körssel, Last, Bräder ock Wed samt Näfwer, utom thet the ock ha til salu både Oxar, Stutar, Får ock Bockar samt Smör, Ost ock Talg, hwar med the skatta ock sig uppehålla.

Köpmänner i Städerna idka sin Handel dels til Siös, dels til Lands: The rike hafwa sina egna Skepp ock Fartyg, på hwilka the föra ut åt Holl- ock England samt Franckrike Järn ock Trä-last och ha hem igen Salt, Win, Specerier, &c. The ringare ock mindre förmögne Borgare handla med Fiske-waror, Spannemål, Kläden, Järn och Järn-Redskap från Bruken. Utom hwad Källare-Mästare ock the som hålla Wärdshus kunna ha någon förtienst af Resande ock andra.