Betänkande om vattuminskningen/Kapitel 003

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  §2. De Gamlas meningar.
Betänkande om vattuminskningen, hvaruti denna läran efter den heliga skrift, naturens lagar och förfarenheten pröfvas, samt oriktig befinnes.
av Johan Browallius

§3. Utlänningars tankar.
§4. Maillet Uphofsman  →


[ 5 ]

§. 3. Utlänningars tankar.

Ibland de nyare finner jag ganska få Utlänningar, som fallit på den tankan. Varenius åberopas utan skäl; det har aldrig kommit i Hans tanka, at Vatnet verkeligen skulle minskas: alt det han talar om, går ut på Vattu- och jord-flyttningar, hvilka ligga för ögonen, och ingen någonsin nekat. I första Boken, 18 Capitlet [1] talar han väl om prop. VI. At Sjöar uttorkas och blifva bytte til jord; eller fast land. prop. VII. At Sund uttorkas och blifva näs eller fast land: prop. VIII. At Hafs-vikar med tiden blifva torrt land, och prop. IX. At Hafvet lemnar sina stränder, så at jord blifver, der tilförene var Haf. Men om man läser förklaringarna igenom skal man finna at det ingen ting mindre går ut på, än Vattu-minskning, som ock i samma Capitel den påföljande XVI. proposition [2] föreställer at Sjöar, träsk och insjöar intaga de jord-tracter, som de förr ej innehaft; och prop. XVII. At hafvet intager tracter at det torra &c. Så at om han tror, at Östersjön, [ 6 ]Medelhafvet och Sinus Arabicus en gång skola försvinna; så håller han deremot före, at de tracterna förut blifvit af hafvet inkräktade, och at dess vatten en annan gång skal täcka andra nu torra orter i stället. Om det hörde til mit ändamål; kunde jag likväl anmärka, at denne flitige och skarpsinnige Mannen angifver dessa slags ändringar ofta, tör hända, större än de i sielfva verket äro, som han ock synes, mer än han borde, taga för contant, hvad Herodotus, Strabo, Seneca och flere, kanske mindre trovärdige, berättadt, hvilket alt dock förtjenar nogare granskning; som af Herodoti exempel kan ses, hvilken Herr Freret, genom hans egna berättelser och data vederlagt. Med mera skäl synes Riddaren Newtons auctoritet blifva anförd; ty han säger: [3] det vattnet minskas genom vegetationer, förruttnelser samt förvandling i jord, och at dess brist torde ersättas genom cometer; om hvilken mening längre fram.


  1. p. m. 317 sq.
  2. p. 332. sq.
  3. Phil. Nat. p. 473.