Betänkande om vattuminskningen/Kapitel 038

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  §37. Afvägningen vid Stockholms Stad.
Betänkande om vattuminskningen, hvaruti denna läran efter den heliga skrift, naturens lagar och förfarenheten pröfvas, samt oriktig befinnes.
av Johan Browallius

§38. Quebecks Ny-stad.
§39. Åbo-Slots belägenhet.  →


[ 85 ]

§. 38. Qvebecks Ny-stad.

VI:o Hvad P. Charlevoix berättar om det stället, hvarpå den så kallade låga staden, i Quebeck är bygd, och jämväl Herr Prof. Bring låter passera för bevis til Vattuminskningen[1] i den delen af Verlden, låter icke eller vara så aldeles påliteligt. Charlevoix säger väl: at floden dragit sig småningom tilbaka, och lemnat en stor Terrain torr, hvarpå man bygt La basse ville, som nu är så hög, at invånarne ej behöfva frukta för Flodens öfversvämmande.[2] Men om man vil benägit uttyda hans ord, så måste dermed icke förstås någon verkelig Vatnets minskning, efter han kårt derpå[3] anförer, at bägge hamn-Bastionerne vid equinoctial-flod äro à fleur d'eau eller nästan i Vattubrynet, som jag ock af Herr Prof. Kalm förnummit, at han både sjelf sett, och af invånarena, som en i allmänhet bekant sak, hördt, at denne plan genom ditförd fyllning blifvit ökad och högd; men ingalunda genom Vattubrynets sjunkande.


  1. Samling p. 141. sq.
  2. Journal 1et. 3. Tom. V. p. 105.
  3. ibid. p. 115.