Betänkande om vattuminskningen/Kapitel 089

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  §88. Vid frågor om huru det ena eller det andra blifvit til, tarfvas, at människor yttra sig med varsamhet och modestie.
Betänkande om vattuminskningen, hvaruti denna läran efter den heliga skrift, naturens lagar och förfarenheten pröfvas, samt oriktig befinnes.
av Johan Browallius

§89. Vattuminsknings satsen medgifves på prof, at visa dess orimlighet genom den ena frågan, hvart det försvundna vattnet tagit vägen?
§90. Om Vatnet kunnat försvinna genom utdunstning.  →


[ 203 ]

§. 89. Vattuminsknings satsen medgifves på prof, at visa dess orimlighet genom den ena frågan, hvart det försvundna vatnet tagit vägen?

Det torde tyckas, at jag redan varit nog vidlöftig at undersöka de grunder och skäl, hvarpå Vattuminsknings satsen hos oss blifvit fotad. Jag förmodar ock, om annars jag icke altför mycket bedrager mig sjelf, at redan tilräckeligen är bevist, det de icke hålla strek, och at Naturens åberopade vitnesbörder för vattuminskningen, endels äro tvetydige, endels uppenbarligen tala deremot. Men at sanningen måtte så mycket klarare lysa fram, så låt oss nu på et ögnableck glömma bårt altsammans: Låt oss anse alt hvad sagt är, för så små och lätta tvifvelsmål, som på en huj kunna blåsas bårt, för så svaga inkast, som Hr. Cancellie Råd Dalins gensägares blifva i hans händer och för hans qvicka penna i Företalet til andra delen af hans Historia. Låt oss i stället, på prof, medgifva vattuminsknings satsen i hela sin vidd, och med alla sina omständigheter. Låt oss gå längre i vår benägenhet emot samma sats, och sätta [ 204 ]å sido alt hvad som den kunde stöta både emot Uppenbarelsen och en sann Cosmologie. Låt oss ej eller gå så hårdt til verka, at vi skulle sätta Vattuminskningen på prof uti alla de omständigheter, som höra til Naturkunnighetens forum, och fulleligen lägga å daga, hvad det på sådan grund kunde blifva för en jord utaf, och huru olik hon torde blifva den, som vi nu verkeligen efter den Alsmägtiga Skaparens behag bebo och känna. Låt oss allenast yppa et enda frågemål, som skal bestå deri, hvari det Vatnet tagit vägen, som nu på jorden, efter hypothesen saknas? Jag tycker på laget, at alle de, som försvarat Vattuminskningen, ansett den såsom en mycket lätt sak för Naturen at verkställa Man har dertil angifvit flera sätt, mer eller mindre rimlige, alt som den enas eller den andras tankelek mer eller mindre med Naturen och dess lagar kommit öfverens. Vi vele följa hvar och en på sin väg och se åt hvart det bär. Förut vil jag likväl påminna, at det kan göra lika mycket hvad minsknings mått man här antager, efter quantiteten af det försvundna vatnet blifver ändock lika, och det kommer bara at skilja på tiden; om hvilken jag denna gången, minskningens Gynnare til viljes, icke vil vara nogräknad på en Million år mer eller mindre.