Bibeln (Åkesons översättning)/Andra brevet till tessalonikerna

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Första brevet till tessalonikerna
Helge Åkesons bibelöversättning

Andra brevet till tessalonikerna
Första brevet till Timoteus  →


(Skrivet omkring år 54.)

1 kapitlet[redigera]

Hälsning. Aposteln tackar Gud för tessalonikernas fasthet i tron och beder för dem.

1 Paulus och Silvanus och Timoteus till tessalonikerförsamlingen i Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. 1 Tess. 1:1 f.

2 Ynnest vare eder och frid av Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

3 Vi böra alltid tacka Gud för eder, bröder, såsom det är värdigt, emedan eder tro tillväxer storligen, och den inbördes kärleken överflödar hos var och en av eder alla, 1 Tess. 1: 2. 2 Tess. 2: 13.

4 så att vi själva berömma oss av eder i Guds församlingar över eder uthållighet och tro i alla edra förföljelser och betryck, som I uthärden,

5 såsom bevis på Guds rättvisa dom, att I mån aktas värdiga till Guds rike, för vilket I ock liden.

6 Om det annars är rättvist för Gud att återgälda dem med bedrövelse, som bedröva eder,

7 och eder, som bliven bedrövade, med hugnad tillika med oss i Herren Jesu uppenbarelse från himmelen med sin makts änglar

8 i eldslåga, görande utkrävning på dem som icke känna Gud och som icke hörsamma vår Herre Jesu glädjebudskap,

2 Petr. 3: 7.

9 vilka skola lida det rättvisa, tidsåldrigt fördärv från Herrens ansikte och från hans starkhets härlighet, .

10 när han kommit för att på en dagen härliggöras i sina heliga och beundras i alla dem som tro. Ty vårt vittnesbörd till eder blev trott.

11 Därför bedja vi ock alltid för eder, att vår Gud må anse eder värdiga kallelsen och i kraft uppfylla varje godhets välbehag och tros verk,

12 på det vår Herre Jesu namn må förhärligas uti eder, och I uti detta enligt vår Guds och Herren Jesu Kristi huldhet.

2 kapitlet[redigera]

Antikrists uppträdande och Kristi tillkommelse. Förmaning till ståndaktighet.

1 Men vi bedja eder, bröder, angående vår Herre Jesu Kristi ankomst och vårt församlande till honom,

2 att I icke hastigt låten rubba eder från eder besinning eller förskräcka eder, varken genom ande eller genom ord eller genom brev, såsom genom oss, likasom vore Herrens dag för handen.

3 Låten icke någon förvilla eder på något sätt med att så är, om icke avfallet först har kommit och olaglighetens människa, fördärvets son, blivit uppenbar,

Mat. 24: 4.

4 vilken sätter sig emot och höjer sig över allt som heter Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds boning och framställer sig själv för att vara Gud.

Dan. 11: 36.

5 Kommen I icke ihåg, att jag sade eder detta, då jag ännu var hos eder?

6 Och nu veten I, vad det är som hindrar, på det han i sin tid må bliva uppenbar.

7 Ty olaglighetens hemlighet verkar redan, allenast till dess den, som nu hindrar, kommit ur vägen;

8 och då skall den laglöse uppenbaras, vilken Herren Jesus skall röja undan med sin muns anda och göra overksam genom sin tillkommelses uppenbarelse,

Jes 11: 4.

9 (och) vilkens tillkommelse är efter Satans verksamhet med all lögnens makt och tecken och under,

10 samt med all orättfärdighets bedrägeri för de fördärvade, därför att de icke hava mottagit kärleken till sanningen, på det de måtte frälsas. 2 Kor. 4: 3.

11 Och fördenskull skall Gud sända dem villfarelses verksamhet, så att de skola tro lögnen,

12 på det att de alla må dömas, som icke hava trott sanningen, utan haft behag till orättfärdigheten.

13 Men vi äro skyldiga att alltid tacka Gud för eder, bröder, älskade av Herren, därför att Gud från begynnelsen har utvalt eder till frälsning genom Andens helgelse och tro på sanning,

1 Tess. 1: 2 f.

14 vartill han ock kallade eder genom vårt glädjebudskap till förvärvande av vår Herre Jesu Kristi härlighet.

15 Stån därför fast, bröder, och hållen eder vid de lärdomar, som I haven lärt, vare sig genom ord eller genom brev av oss. Fil. 4: 1.

16 Men vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som i nåd har älskat oss och givit oss en tidsåldrig tröst och ett gott hopp.

17 han tröste edra hjärtan och stadfäste (eder) i allt gott verk och ord. 1 Tess. 3: 13.

3 Kapitlet[redigera]

Uppmaning till förbön, ordning och arbetesamhet.

1 För övrigt, bröder, bedjen för oss, att Herrens ord må utbreda sig och förhärligas, såsom ock hos eder,

Kol. 4: 3. 1 Tess. 5: 25.

2 och att vi må räddas från de ostadiga och onda människorna, Ty tron är icke allas.

3 Men Herren är trofast, som skall stärka och förvara eder från det onda.

4 Och vi hava i Herren (den) tillit till eder, att I gören och skolen göra vad vi bjuda.

2 Kor. 7: 16.

5 Men Herren styre edra hjärtan till Guds kärlek och till Kristi ståndaktighet.

6 Men vi bjuda eder, bröder, i vår Herre Jesu Kristi namn att draga eder ifrån varje broder, som vandrar oordentligt och icke efter den lärdom, som de fått av oss. Rom. 16: 17. 1 Kor. 5. 11.

7 Ty I veten själva, huru I bören efterfölja oss, ty vi uppförde oss icke oordentligt ibland eder,

1 Tess. 1: 6.

8 ej heller åto vi bröd till skänks hos någon, utan med möda och ansträngning arbetade vi natt och dag för att icke betunga någon av eder. 1 Tess. 2: 9.

9 Icke därför, att vi icke hava makt (därtill), utan på det vi skulle giva oss själva åt eder till föredöme, att I måtten efterfölja oss. 1 Kor. 9: 4 f. Fil. 3: 17.

10 Ty även då vi voro hos eder, bjödo vi eder detta, att om någon icke vill arbeta, så skall han icke heller äta.

11 Ty vi höra, att några vandra oordentligt bland eder och arbeta icke, utan förnöta tiden onyttigt,

12 Men sådana bjuda och förman vi i Herren Jesus Kristus, att de arbeta med stillhet och äta sitt eget bröd. - 1 Tess. 4: 11.

13 Men I, bröder, förtröttens icke att göra gott. Gal. 6: 9.

14 Men om någon icke lyder vårt ord genom brevet, så anmärken honom; haven ingen umgängelse med honom, på det han må blygas. Matt 18: 17.

15 Ansen honom likväl icke såsom en fiende, utan tillrättavisen honom såsom en broder.

16 Men fridens Herre själv give eder friden alltid på allt sätt. Herren vare med eder alla!

1 Tess. 5: 23.

17 Hälsningen är med min, Paulus hand, vilket är ett tecken i varje brev; så skriver jag.

Kol. 4: 18.

18 Vår Herre Jesu Kristi ynnest vare med eder alla. 1 Tess 5: 28.