Hoppa till innehållet

Bibeln (Karl XII)/S. Johannis then andre Epistel

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  S. Johannis then förste Epistel
BIBLIA.
Thet är All then Heliga Skrift På Swensko
Efter Konung CARL then Tolftes Befalning

S. Johannis then andre Epistel
S. Johannis then tredie Epistel  →


S. Johannis then andre Epistel.[redigera]

THen äldste, then vthwalda Frune, och hennes barn, hwilken jagh älskar i sanningen: och icke jagh allenast, vtan ock alle, som sanningen kändt hafwa;

2. För sanningen skul, som i oss blifwer, och medh oss wara skal i ewighet.

3. Nådh, barmhertighet, frid af Gudh Fader, och af HERranom JEsu Christo, Fadrens Son, i sanningene, och i kärlekenom, ware medh eder.

4. Jagh är mycket gladh, at jagh hafwer funnit, ibland tin barn, the ther wandra i sanningene; såsom wij budet af Fadrenom fått hafwe.

5. OCh nu beder jagh tigh, Fru; icke skrifwer jagh tigh såsom ett nytt bud, vtan thet wij hadom af begynnelsen, at wij skolom älska oss inbyrdes.

6. Och thetta är kärleken, at wij wandrom efter hans budh. Detta är budet, som I hördt hafwen af begynnelsen, at I wandren ther vti.

7. TY månge bedragare äro inkomne i werldena, the som icke bekänna JEsum Christum kommen wara i kötet; thenne är bedragaren, och Antichrist.

8. Ser eder wäl före, at wij icke borttapom thet wij arbetat hafwom, vtan at wij fåm full lön.

9. Hwar och en som öfwerträder, och icke blifwer i Christi lärdom, han hafwer ingen Gudh; then ther blifwer i Christi lärdom, han hafwer både Fadren och Sonen.

10. KOmmer någor til eder, och icke hafwer thenna lärdomen medh sigh, vndfår honom icke i huus, och helser honom icke heller:

11. Ty then honom helsar, han är deelachtig i hans onda gierningar.

12. JAgh hafwer wäl mycket at skrifwa eder, doch wille jagh icke medh paper/ eller bläck: vtan jagh hoppas at komma til eder, och muntliga tala medh eder, på thet wår glädie skal wara fulkommen.

13. Helsa tigh dine vthwalda systers barn: Amen.