Bibeln (Karl XII)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
BIBLIA.
Thet är All then Heliga Skrift På Swensko
Efter Konung CARL then Tolftes Befalning

Titel och innehåll
På Wikipedia finns en artikel om Karl XII:s bibel.


BIBLIA.

Thet är

All then

Heliga Skrift

På Swensko;

Efter

Konung CARL then Tolftes

Befalning

Med förriga Editioner jämnförd; Summarier, och Marginalier å nyo öfwersedde; Concordantier, och Anmärkningar förökade; Nya Register, och Biblisk Tideräkning inrättade; medh mera, som Företalet närmare vthwisar.
Medh Kongl. Maj:tz allernådigsta frihet.
STOCKHOLM,

Tryckt vthi sal. HENRICH KEYSERS Tryckerij, Åhr 1703.

Then Heliga Skrifts Böcker.[redigera]

På hwad bladh Book begynnes; och huru många capitel hon hafwer.


Gamla Testamentsens Böcker. Begynnes
på bladet.
Hafwer
capitel.
Then förste
delen.
I. Mose Book, GENESIS. 1 50
II. Mose Book, EXODUS. 38 40
III. Mose Book, LEVITICUS. 68 27
IV. Mose Book, NUMERI. 90 36
V. Mose Book, DEUTERONOMION. 122 34
Then andre
delen.
Josua. 150 24
Domare Boken. 168 21
Ruth. 186 4
I. Samuels Book, I. SAMUELIS. 188 31
II. Samuels Book, II. SAMUELIS. 214 24
I. Konunga Boken, I. REGUM. 233 22
II. Konunga Boken, II. REGUM. 256 25
I. Boken af Chrönicon, I. CHRONICORUM. 278 29
II. Boken af Chrönicon, II. CHRONICORUM. 300 36
Esra Book, I ESRÆ. 325 10
Nehemia, II ESRÆ. 333 13
Esthers Book. 343 10
Then tredie
delen.
Jobs Book. 350 42
Psaltaren. 372 150
Salomos Ordspråk. 428 31
Salomos Predikare. 244 12
Salomos Höga Wisa. 451 8
Propheterna
Then fierde
delen
Esaia 454 66
Jeremia. 496 52
Jeremia Klagowisor. 540 5
Hesekiel. 544 48
Daniel. 583 12
Tolf the mindre Propheter.
Osea. 596 14
Joel. 603 3
Amos. 605 9
ObadJa. 610 1
Jona. 611 4
Micha. 613 7
Nahum. 617 3
Habacuc. 619 3
ZephanJa. 621 3
Haggai. 623 2
ZacharJa. 624 14
Malachi. 633 4
Apocrypha.
Judith. 636 16
Wijshetenes Book. 645 19
Tobias. 657 14
Syrachs Bok. 665 51
Baruk. 696 6
I. Boken Maccabeers. 701 16
II. Boken Maccabeers. 724 15
Stycker af Esther. 740 6
Historia om Susanna. 742 1
Om Bel i Babel. 744 1
Om Draken i Babel. 744 1
Asarie Böön. 745 1
Manasse Böön. 746 1
Nya Testamentsens Böcker.
Then förre
delen.
S. Matthei Evangelium. 749 28
S. Marci Evangelium. 774 16
S. Luce Evangelium. 790 24
S. Johannis Evangelium. 817 21
Apostla Gierningar. 837 28
The Heliga Apostlars Epistler.
Then andre
delen
S. Pauli Epistel til the Romare. 865 16
S. Pauli Epistel then I til the Corinther. 878 16
S. Pauli Epistel then II til the Corinther. 890 13
S. Pauli Epistel til the Galater. 898 6
S. Pauli Epistel til the Epheser. 902 9
S. Pauli Epistel til the Philipper. 906 4
S. Pauli Epistel til the Colosser. 909 4
S. Pauli Epistel then I til the Thessalonicer. 912 5
S. Pauli Epistel then II til the Thessalonicer. 914 3
S. Pauli Epistel then I til Timotheum. 916 6
S. Pauli Epistel then II til Timotheum. 920 4
S. Pauli Epistel til Titum. 922 3
S. Pauli Epistel til Philemon. 924 1
Epistelen til the Ebreer, 925 13
S. Petri then I Epistel. 934 5
S. Petri then II Epistel. 937 3
S. Johannis then I Epistel. 940 5
S. Johannis then II Epistel. 943 1
S. Johannis then III Epistel. 943 1
S. Jacobs Epistel. 944 5
S. Jude Epistel. 947 1
S. Johannis Vppenbarelse. 949 22


Se även[redigera]