Hoppa till innehållet

Bibeln (Karl XII, 1828)/Johannis Andra Epistel

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Johannis Första Epistel
Bibelen
eller
Then Heliga Skrift

Johannis Andra Epistel
Johannis Tredje Epistel  →


[ 1180 ]

Johannis Andra Epistel.

1. Capitel.

Then äldste til then utwalda Frun och hennes barn, hwilka jag älskar i sanningen; och icke jag allenast, utan ock alla, som sanningen känt hafwa,

2. För sanningens skul, som i oss blifwer, och med oss wara skal i ewighet:

3. Nåd, barmhertighet, frid af Gud Fader och af HERranom JEsu Christo, Fadrens Son i sanningen och i kärleken, ware med eder!

4. Jag är mycket glad, at jag hafwer funnit ibland tina barn them, som wandra i sanningen, såsom wi budet af Fadrenom fått hafwe.

5. Och nu beder jag tig, Fru; icke skrifwer jag tig såsom et nytt bud, utan thet wi hade af begynnelsen: at wi skole älska oss inbördes.

6. Och thetta är kärleken, at wi wandre efter hans bud. Thetta är budet, som I hört hafwen af begynnelsen, at I wandren ther uti.

7. Ty många bedragare äro inkomne i werlden, the som icke bekänna JEsum Christum kommen wara i köttet. Thenne är bedragaren och Antichrist.

8. Ser eder wäl före, at wi icke borttappe thet wi arbetat hafwe, utan at wi få full lön.

9. Hwar och en som öfwerträder, och icke blifwer i Christi lärdom, han hafwer ingen Gud: then ther blifwer i Christi lärdom, han hafwer både Fadren och Sonen.

10. Kommer någor til eder, och icke hafwer thenna lärdomen med sig, undfår honom icke i hus, och helser honom icke eller;

11. Ty then honom hälsar, han är delaktig i hans onda gerningar.

12. Jag hafwer wäl mycket at skrifwa eder, dock wille jag icke med papper eller bläck; utan jag hoppas, at komma til eder, och muntligen tala med eder, på thet wår glädje skal wara fullkommen.

13. Tig helsa tin utwalda systers barn. Amen.