Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/649

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  648
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

649
650  →
Utgiven 1910 (Sidindex)


[ 61 ]

649.
Min gunstige Herr Assessor och Præses.

Hr Alstrin har warit här; aldrig förstår han ett enda ord mehr i Historia naturali än jag Hottentotska.

jag må aldrig tro att han blifwer tagen af en så lärd societet. Gud låte aldrig Hr Assessoren älr mig lefwa den dag wij skulle se detta bortgifwas till odugelige, och som endast hade annor afsicht. Detta är den brillianteste förmon academien fått. nog äro här ämnen, allenast de få wetta det. Tänk huru alla nationer skola undra, huru wår blefwit så unicus, fådt så mycket rart [ 62 ]&c. Om detta går bort till någor odugelig, så woro det en altför stor otak mot den som skaffat det academien; Hr Præses och Propræses, den förnuftige och Swänske Horleman, skola swara mig inför Pandora. Tack emedlertid, min Hr Præses, som lät mig höras här uti.

Lef wähl och gynna
Eder
Upsala d. 12 sept. 1746. egen
Linnæus.
Utanskrift:

Præsidi Regiæ academiæ
scientiarum
Celeberrimo Viro
D:ori A. Bæck

stockholm.

Sigill III, rödt lack.