Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/657

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  656
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

657
658  →
Utgiven 1910


[ 70 ]

657.
HögEdle och Widtberömde Hr Doctor och Assessor.

Äntel. kunne jag få det 3:die quartalet ifrån stockholm, utgifwit sub Tuo præsidio.

utan att flattera behagade Hr Assessorens observation[1] mäst; det behageliga brefwet, det nya species och fröen uti Polyper. [ 71 ]altså faller alt hwad Muschenbroek[2] sig mocquerat öfwer omne vivum ex ovo, demonstrerat med polyper. det är artigt att desse polypi lefwa vitam vegetabilem. de föröka sig med frö, såsom wäxterna; de föröka sig med stammen älr roten såsom Salices; kunna fördelas som Salices. Herre Gud, huru gräntsa icke Regnum Animale och Vegetabile nära intill hwar andra, att wi måste snart hafwa nye landtmätare, som giöra gräntseskilnaden.

Men när skola Corallerne en gång blifwa afgiorde. frantsmännerne arbeta där med otroligen; ännu wet man ej hwad blifwer af. en dehl tro att corallerne äro polypernes föda. Gud wet hwad man skall tro. jag kan intet finna mig uti Keratophytis och Titanokeratophytis Boerhaavii, som inuti äro substantiæ ligneæ. jag wet intet huru polyper kunna giöra det ligneusa.

jag ser af Hr Assessorens [bref] att Swammerdam[3] har en polyp, kiära citera paginam et tabulam om han är till hands.

Tack för fröen af Gossypium: anmäla min wördnad hoos Hr Cancellie Rådet Carlsson, men jag beklagar att hwarken han älr jag kunna fägna oss af någon skiörd på Bomull, ty intet frö wäxer upp af desse, det wet jag helt wist; ty fröen äro omogne och flyta alle samans, som är säkert och olyckeligt tekn.

Kiäre tröttas ej wid mine månge commissioner.

Kiäre trosta mig något uti desse tiders conjuncturer, som här se uht så förbistrade, att man mister både hog och lust. här höres ej annat än ondt; och enda hoppet är att alt ondt giörs här wärre och det goda förtiges.

Lätt mig wetta, hwar om och hwem emällan disputen war om Verbascum och den andre.

Vale. Tui addictissimus
Upsala 1746 servus
d. 25 Nov. C: Linnæus

Utanskrift och sigill såsom på bref. 654.

  1. ​ Se bref. 628 not. 5.
  2. Petrus van Musschenbroek, född 1692, professor vid Leydens universitet omvexlande i medicin, filsofi. matematik och astronomi, ansedd som »le rénovateur de la physique expérimentale», död 1761.
  3. Jan Swammerdam, se bref. 204 not. 3.