Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/664

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  663
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

664
665  →
Utgiven 1910


[ 77 ]
664.
Wälborne Hr Assessor.
Min Kiäre och trogne Bror.

Det war wähl att min Bror wächte upp mig uhr sömnen; jag tillstår att jag nu på en lång tid älskat stillheten och lugnet; har ej häller lust att segla mera om jag kan hålla mig i hamnen, jag spar och mycket all correspondence, ty jag ser nu först fåfängan där af; doch skall wara mig ett hiertans nöje att få äga 2 à 3 goda wänner, sådane som min Bror är.

Om Tænia[1] har jag icke giort något wäsende, tänker det ej häller giöra hemma i Landet, ty här äro få på insecter begifne; om 10 högst i sverige förstå observationen, så lärer det ej wara flere. i den beskrifning jag gifwer, har jag mycket att tala om min Bror; Gud wet om jag sedt det jag sedt, där icke Bror med ett helt aflegse rön öpnat mig ögonen.

Intet tänker jag i min tid komma till stockholm, om ej stormen drifwer mig dit; men nog kunne min Bror resa utom staden at taga luft i Upsala.

Mr Missa[2] lärer nästa weckas slut resa till stockholm, på någre dagar med Leutenant Rebau;[3] Missa är passabelt snäll, har otrolig hog, men är fattig; intet giör han oss någon båtnad, men man bör speculera, at om han komer tillbakas sådan som han bör, då andra torde komma äfter. han blifwer här säkert ett helt åhr. jag har gifwit honom kosten, det jag håller åtminstone 600 dlr, och des utom försträker hon pgr, så mycket jag har råd till; utom det jag ej skall spara at instruera honom helt troget; willia mine Landsmän, som warit i frankrike och nutit godt, giöra lika i proportion, skull han ej hafwa nöd.

Han har stor lust att resa med mig öfwer Skåne i nästa sommar, det woro och en stor exercice, allenast jag hade respgr åht honom, som blifwa knappa för mig sielf.

Med Olof Celsius,[4] som reser om tisdag, skickar jag Mr Guettards wackra bok[5] till min Bror, som sändt den under mitt couwert, och jag Bck henne denna wecka.

likaledes har jag ett exemplar för Hr de Geer.

Matskar på barn i koppor? äro de apoda, så äro de aldrig de rätte; men äro de Acari, så giör för guds skull och beskrif dem; [ 78 ]kiäre se flitigt på barnen i koppor med goda microscoper. de ordinaire matskar i rutit kiöt, äro larvæ erucarum.

Min Brors observation[6] återsänder jag i dag.
pag. 2. ett enda slag, viper-ormen näml. &c.

adde hos oss i sverige.

pag. 5. Mon Aspis är icke Anguis scutis abd. 150. caud. 34.

denna är helt säkert giftig och har dentem mobilem.

jag förbl.

Min K. Brors
Upsala 1748 lydigste dräng
d. 23 sept. Linnæus.

Utanskrift:

a Monsieur
Mons:r Abr. Bæck
Docteur & Assesseur
a
Stockholm.

Sigill IV, svart lack.


för alt hwad heligt giör Hr Baron Hårleman snart frisk.

har Br. sedt Schelhamers[7] wärk, jag tycker det är rätt wackert.

  1. ​ Disputationen De Tænia försvarades offentligen den 9 December 1748.
  2. Henri Missa, se bref. 505 not. 2.
  3. Gaspard Raibaud, se bref. 281 not. 2.
  4. Olof Celsius, se bref. 555 not. 4.
  5. Jean Etienne Guettard, se bref. 584 not. 11; hans här antydda skrift är tvifvelsutan Observations sur les plantes (Paris 1747).
  6. Rön om Ormars bett, som äro mindre eller mer farliga af A. Bäck (Vet. Akad:s Handl. 1748).
  7. Günther Christoph. Schelhammer, född 1649, professor i botanik i Helmstedt, sedan i anatomi, kirurgi och botanik i Jena, slutligen i praktisk medicin i Kiel, död 1716. Hvilken af hans medicinska eller botaniska skrifter här afses, är osäkert.