Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/665

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  664
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

665
666  →
Utgiven 1910


[ 78 ]

665.
Min upriktige wänn.

Undra ej at Dr Strandberg[1] fått Physicatet; Han har mera merit än Min Bror. Då Bror lopp i Paris äfter Lärdom, meriterade han i stockholm mången artig riksdaler, fata nostra fatua sunt.[2] non est volentis, nec currentis, sed miserentis Dei.[3] Det är fåfängt bittida att stiga upp och sent gå till hwila och äta sit bröd med sorg, ty gud gifwer oss det medan wij sofwa.[4] Gud gifwer wähl [ 79 ]min Bror sit bröd. bättre är en hand full i rolighet, än båda fulla i armod och jämmer. Bror har sedt tillförene huru det gått på jordene. at man är snar hielper ej i loppet, at man är stark hielper ej i striden, at man är snäll hielper ej till bergning, at man är klok hielper ej till rikedom, at man har ynnest hielper ej at man sin tienst wähl förestår,

utan alt står till tiden och lyckan.

man arbete så mycket man will, så kan man inte mer uträtta.

hwad uträttar en wis mer än en dåre.

Min Bror gratulerar mig till systema naturæ, som Min Bror sielf haft så mycken möda före. jag beklagar at jag ej haft något nyttigare att fägna med; jag gratulerar mig at jag sluppit det. Slipper jag materia medica, så hoppas jag få ro och tid at lefwa äller dö.

Den korta posttiden förhindrar mig med collegia privata at skrifwa som jag gierna wille; jag har haft ifrån hela wärden inom 14 dagar bref, men ej från Holland; mycket nytt; jag undrar hwarföre Gronovius ej swarar mig. mon ödet gått öfwer honom.

Min Brors största tröst lärer wara at alla ärliga beklaga, det alla andra mysa åht. Men det är och fåfänga. De dagar som M. Bror kan wara nögdare, än den andra, dem hafwer min Bror wunnit för honom.

Då jag lefwer, fägnar mig min Brors wählstånd och Eder motgång bedröfwar mig.

Min uptige [!] wäns
Upsala 1748 oförfalskade tienare
d. 28 oct. C. Linnæus.

Utanskrift:

Assessoren
Edel och Högtförfarne
Hr Doctor Bäck

Adress saknas.

Sigill IV, rödt lack.

  1. Zacharias Johan Strandberg, se bref. 335 not. 3. Både han och Bäck sökte att blifva stadsphysicus i Stockholm och den 10 Oktober blef Strandberg därtill utsedd, antagligen emedan han flera år under företrädarens sjukdom skött befattningen.
  2. ​ Förnuft bestämmer ej våra öden.
  3. ​ Det beror ej af någons vilja eller löpande, utan af Guds barmhertighet (Rom. bref. 9: 16).
  4. ​ Psalt. 127: 2