Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/666

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  665
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

666
667  →
Utgiven 1910


[ 80 ]
666.
Min Bror.

Då jag i mitt obscuro har intet at fägna min Bror med, måste jag sända andras noveller.

jag fick brefwet med förra posten; hwarföre ligger Elfwen[1] så länge ute? hwarföre friar ej Assessor Bäck? skall Arch. Rosen komma hem någor gång? will intet Ass. Bæck tänka om sig?

jag wille gifwa ett par nätter, om jag fingo tala ett par ord med Hr Assessor Bæck om conjuncturerne.

Wettenskaps societeten hade lust att se om uti en canal, som går ifrån stallet till slottet äller hwart det länder neder åht staden, om där finnas några stalactiter, antiquiteter äller något dylikt, ty under jorden är en gång, som några för 10 åhr sedan sedt, och warit nedre uti. En Borgare, som sedt honom, hade lust att gå där in, om han fingo lof; hwar om i dag bref gådt till Hr Öfwerhofintendenten. Kan min Bror promovera denna saken så giör det. jag wet intet hwad det skulle skada, at man såg hwart holet gick, ty dör nu Borgaren som wet af canalen, så torde ingen finna honom sedermera, gången skall wara walf, så stor att man med möda kan komma igenom honom.

Far wähl min ärlige wän. jag är

  Min Brors
Upsala 1748 uprichtige dräng
d. 6 Dec. C. Linnæus.

Utanskrift:

 Assessoren uti Kongl.
 Collegio Medico
HögEdle och Högtförfarne
Hr Doctor Bæck
 Stockholm.

Sigill IV, rödt lack.

  1. Erik Elff, se bref. 572 not. 3. Såsom medicine kandidat företog han 1745 en utrikes resa, från hvilken han återkom 1749, hvarefter han s. å. i Upsala promoverades till medicine doktor.