Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné/668

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  667
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné

668
669  →
Utgiven 1910


[ 83 ]

668.
Min K. Bror.

jag har föreslagit M. Br. till ledamot af wår wettenskaps societet; Min Bror har och där på fått allas röster, hoppas M.B. uptager det så wähl, som jag ment.

Det är wärkel. få som doga at skrifwa sådane rön, som kunna tiena för dem, som äro hemma i wettenskaperne, at där uti giöra något reelt augment. Min Bror som har så wackra partier blifwer otwiflachtigt oss ganska nyttig.

jag förbl.

Min K. Broders
Upsala 1748 trogne dräng
    d. 21 Dec. C. Linnæus.

Utanskrift och sigill såsom på närmast föregående bref.669.
HögEdle och Höglärde Hr Assessor.

Kongl. Wettenskaps Societeten här i Upsala har warit angelägen at förskaffa sig en wärdig Ledamot, som kunne biträda Kongl. Societeten at tiena det allmänna med nyttige Rön.

Wid detta tillfälle har Kongl. W. Societetens ledamöter med enhälligt wahl funnit sig föranlåtne at kalla Hr Assessoren, som redan för in wida erudition giort sig namkunnig, så in- som utom fäderneslandet, och därföre se ingen annor som bättre kunne tiena till Societetens ändamåhl.

Hwarföre äfwen Kongl. W. Societeten befalt mig såsom des Secreterare at här med invitera och kalla H. H. Assessoren at wara Ledamot af Societate Regia Scientiarum Upsaliensi.

Upsala 1748 nomine Societatis R. S. Ups.
d. 21 December. Carol. Linnæus.
secr. ppt.

Utanskrift och sigill saknas.